Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1424 (2007-2008)
Innlevert: 19.08.2008
Sendt: 19.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har statsråden planer om å innføre et minimumskrav om to daglige avganger på ruten Oslo-Røros gjennom statens kjøp av flyruter?

Begrunnelse

Statens kjøp av flyruter skal bidra til sysselsetting og bosetting i distriktene. Et av målene er et likeverdig lufttransporttilbud med en god standard og som er til nytte for befolkning og næringsliv. Strekningen Oslo-Røros er i dag den eneste strekningen innenfor denne ordningen som ikke har krav til antall daglige avganger. Dette er en stor ulempe, særlig for det lokale næringslivet, som er avhengige av minst to daglige avganger for å kunne gjennomføre dagsturer til østlandet. To daglige avganger vil bidra til å utjevne forholdene for bedrifter i regionen i forhold til andre regioner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I tråd med løftene i Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen sikre et godt tilbud på det regionale flyrutenettet. Samferdselsdepartementet vil i løpet av høsten gjennomføre anbudskonkurranse for drift av regionale flyruter som sikrer flyrutetilbudet på 19 regionale lufthavner i Norge. De nye anbudskontraktene for flyrutedrift vil gjelde fra 1. april 2009. Utformingen av kravene som skal gjelde for flyrutedriften i anbudene er i en avsluttende fase, men anbudet ikke er publisert ennå. Jeg kan derfor foreløpig ikke gå ut med detaljer om de enkelte kravene som vil bli lagt til grunn for statens kjøp av flyruter.

Når det gjelder det fremtidige rutetilbudet på Røros lufthavn, har jeg merket meg ønsket fra Rørosregionen om to daglige avganger med fly til og fra Oslo. Dette har kommet frem både gjennom de høringsinnspill Samferdselsdepartementet har innhentet i forbindelse med anbudet og gjennom møter departementet har hatt med politikere og næringsliv i Rørosregionen. Dette ønsket er derfor tatt med i vurderingene av anbudets omfang og utforming, og som jeg mener vil sikre et godt rutetilbud med fly på de regionale lufthavnene.