Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1425 (2007-2008)
Innlevert: 19.08.2008
Sendt: 20.08.2008
Besvart: 28.08.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vil statsråden ta initiativ til justering av regelverket for pleiepenger og opplæringspenger, slik at familier som er avhengig av denne ytelsen over lengre tid på grunn av heltids omsorgsansvar for sterkt funksjonshemmede eller alvorlig syke barn kan få regulert ytelsen minst i tråd med økningen i alminnelige levekostnader?

Begrunnelse

I enkelte tilfeller opplever foreldre å få omsorgsansvar for barn med så omfattende funksjonshemninger at én eller begge må være hjemme på fulltid i lengre tid. Hovedinntektskilden, eller eneste inntektskilde for forsørgeren/forsørgerne vil da være pleiepenger, som folketrygden yter i henhold til folketrygdloven § 9-11.
Siden inntektsgrunnlaget for pleiepenger følger regelverket for sykepenger (folketrygdlovens §§ 8-28 til 8-30), vil ikke denne ytelsen indekseres over tid, slik andre tidsbegrensede ytelser som rehabiliteringspenger og attføringspenger blir. I motsetning til sykepenger, vil imidlertid pleiepenger kunne bli en langvarig ytelse fra folketrygden til den enkelte familie. Når levekostnadene stiger, medfører dette en stadig strammere økonomi for familien med omsorgsansvar for det sterkt pleietrengende barnet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Yrkesaktive foreldre med omsorg for barn som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom har rett til pleiepenger. Ytelsen skal imidlertid i utgangspunktet ikke gis ved et varig pleiebehov hos barnet. Unntak gjelder hvis barnet lider av en alvorlig progredierende sykdom. Det kan da utbetales pleiepenger i flere år. Det er bare aktuelt å utbetale opplæringspenger i en kortere periode til foreldre som gjennomgår opplæring for å kunne ta seg av og behandle et funksjonshemmet eller sykt barn. Ytelsene beregnes som sykepenger og indeksreguleres ikke.

Pleiepenger gir full dekning for tidligere inntektstap opp til 6 G. Til sammenlikning får personer i forhold til egen sykdom sykepenger i ett år. Ved fortsatt sykdom er aktuelle ytelser rehabiliteringspenger eller attføringspenger som gir en lavere økonomisk kompensasjon. Jeg viser til at foreldre som har omsorg for et varig sykt eller funksjonshemmet barn ikke har rett til pleiepenger. Aktuelle ytelser for disse foreldrene vil være omsorgslønn fra kommunen og forhøyet hjelpestønad, som til sammen gir en vesentlig lavere økonomisk kompensasjon enn pleiepenger.

Jeg er klar over at foreldre som mottar pleiepenger over flere år etter hvert vil få en noe dårligere inntektssikring, men at den uansett vil være en relativt gunstig ordning sammenlignet med andre ytelser. På den bakgrunn vil jeg ikke ta initiativ til endringer i regelverket for pleiepenger nå.