Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1437 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): El-overfølsomhet er et økende problem, selv om det fortsatt ikke er en godkjent diagnose. Mange blir alvorlig syke, må slutte i jobb, sanere eget hjem eller flytte. Verdens helseorganisasjon har holdt møter og konferanser om el-overfølsomhet i mange land. Elektromagnetisk stråling er en av vår tids største miljøtrussel.
Hva har Regjeringen gjort av forebyggende tiltak og for å sikre denne gruppen behandling i el-sanerte rom i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner?

Begrunnelse

Handikapombudet i Stockholm anslår at det i Sverige er over 200 000 personer som får symptomer når de utsettes for el-magnetisk felt (EMF).
El-overfølsomme er funksjonshemmede - og de rammes av at samfunnet stadig bygger nye barrierer i form av mobilmaster, trådløse sendere m.m. og legger begrensninger for deres deltakelse i både arbeids- og samfunnsliv.
Med forebyggende tiltak tenkes bl.a. på om føre-var-prinsippet brukes i barnehager og skoler. At plassering av mobilmaster skjer etter helsemessig vurdering og registreres.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- og omsorgsdepartementet avholdt 17. desember 2007 et møte med foreningen for de el-overfølsomme (FELO). Hovedkonklusjonen i møtet var at det skal nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet og Statens strålevern som skal se på utfordringene innen el-overfølsomhet. FELO skal delta i arbeidsgruppen.

Helsemyndighetene er kjent med at mange mennesker med el-overfølsomhet opplever lite forståelse i helsetjenesten for helseplagene sine og de opplevde årsakssammenhengene til helseplagene. Denne opplevelsen deler mennesker med el-overfølsomhet med flere andre pasientgrupper med lidelser uten kjent årsak. Helsedirektoratet har nå startet et arbeid med en generell veiledning til helsetjenesten om hvordan tjenesten skal møte og utrede pasienter med denne type helsehistorier. Som del av dette arbeidet skal Helsedirektoratet arrangere et seminar 26.september 2008 hvor bl.a. FELO er invitert.

Jeg er kjent med at det er et sterkt ønske fra FELO om at helseforetakene må ha sykerom som er skjermet, og at det finnes skjermede plasser i opptrenings-/rekonvalesentinstitusjoner. Departementet skal høsten 2008 vurdere om det skal legges som et krav til de fire regionale helseforetakene at det bør etableres minst ett skjermet sykerom i hver helseregion, og at de må opprette tilbud om skjermete plasser i en eller flere opptreningsinstitusjoner. Dette ble også formidlet til FELO i et møte tirsdag 26. august 2008.