Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 02.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Finnes det et register over utplasserte mobilmaster i Norge, og hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til opprettelse av et slikt register?

Begrunnelse

I den senere tid har det dukket opp stadig flere saker i media om mennesker som sliter med helseplager på grunn av stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster eller trådløse nettverk. Eksponeringen for denne typen stråling har økt enormt de siste årene, noe som gjør livet vanskelig for de som sliter med el-overfølsomhet. Den eksplosive bruken av mobiltelefoner har blant annet ført til en kraftig økning av antall mobilmaster, som blant annet plasseres på hustak i områder med stor befolkningstetthet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det finnes i dag ikke et offentlig tilgjengelig register i Norge over mobilmaster og annen plassering av basstasjoner for mobilnett. Hver tilbyder med egen infrastruktur har selv oversikt over hvor egne basestasjoner er plassert. Etter det jeg har fått opplyst fra tilbyderne som eier riksdekkende mobilnett imøtekommer de henvendelser fra enkeltpersoner ved å gi opplysninger om eventuelle nærliggende basestasjoner. Tilbyderne gir ikke fra seg samlede oversikter over større geografiske områder dersom dette etterspørres

Jeg er kjent med at flere land i Europa etter hvert har laget offentlig tilgjengelige løsninger som gjør det mulig å søke seg frem på kart til hvor bl.a. ulike typer basestasjoner for mobilnett er plassert. Eksempler på dette finnes i våre naboland Danmark og Sverige. Det synes her til lands å være økende interesse for tilgang til denne typen opplysninger.

De offentlige mobilnettene utgjør en infrastruktur som er fundamental for det norske samfunnet. Den norske befolkning forventer at mobilnettene virker til enhver tid, og samfunnsviktige brukere er spesielt opptatt av at denne infrastrukturen er tilgjengelig i krisesituasjoner. Det oppstår derfor et spørsmål om en offentlig tilgjengelig oversikt over alle basestasjonene i denne infrastrukturen utgjør informasjon som er skjermingsverdig av hensyn til rikets sikkerhet og vitale nasjonale interesser. For å ta stilling til dette spørsmålet må omfanget av skadepotensialet knyttet til informasjonsinnholdet i en basestasjonsoversikt vurderes i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser. Jeg vil ta spørsmålet opp til vurdering med relevante fagmiljø og slik få et tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til spørsmålet.