Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1451 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil justisministeren ta initiativ til en endring av lovverket slik at politiet kan ta i bruk eksisterende testmetoder for påvisning av kjøring i pille- eller narkorus?

Begrunnelse

Per i dag har politiet ingen hjelpemidler til å påvise ute på veien om en trafikant kjører i pille- eller narkorus. Mysen-firmaet Rohde Diagnostika er forhandler av en tyskprodusert spytt-test som på under 10 minutter kan påvise narko- og medikamentrus. Testen kan utføres og avleses ute i trafikkbildet, og kan ved utslag videresendes til et laboratorium for rettskraftig analyse. Politi, tollvesen og militæret i Frankrike har nå valgt å ta i bruk testen. Testen er også i bruk i Belgia, Nederland, Polen Tsjekkia og deler av Tyskland. Foreløpig åpner ikke det norske lovverket for bruk av denne testen. Kjøring i narkotikapåvirket tilstand er et økende problem i Norge. Rus og trafikk hører ikke sammen. Regjeringen bør legge til rette for bruk av testmetoder som kan bidra til å redusere antall ruspåvirkede i trafikken.


Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg bemerke at det er et problem at eksisterende testmetoder for enkel kontroll av kjøring i pille- og narkorus ikke er bevist tilstrekkelig pålitelige. Det foreligger ikke instrumenter som kan benyttes til kontroll av førere i veikanten og som måler graden av ruspåvirket kjøring med samme sikkerhet og nøyaktighet som alkometeret.

Samtidig vil jeg få understreke at arbeidet mot kjøring i ruspåvirket tilstand er høyt prioritert av Regjeringen. Bruken av andre rusmidler enn alkohol i trafikken er et økende problem og representer en betydelig trussel mot trafikksikkerheten. Under vurderingen av spørsmålet om å innføre en nullgrense for andre stoffer i vegtrafikkloven i St.prp. nr. 67 (2002-2003), ba Stortinget Regjeringen om å legge frem ”tiltak mot kjøring i narkorus” som en egen sak (jf Innst. S. nr. 272 (2002-2003). På denne bakgrunn nedsatte Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen fremla rapporten ”Forslag til tiltak mot kjøring av motorvogn under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol” i oktober 2005.

Som et ledd i oppfølgingen av denne rapporten besluttet Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet å nedsette ytterligere en arbeidsgruppe som skulle utrede forslag til endringer i vegtrafikkloven.

Arbeidsgruppen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Politidirektoratet og Oslo Politidistrikt. Av mandatet fremgår det at arbeidsgruppen skal utrede følgende forslag til endringer i vegtrafikkloven:

- innføre nullgrense for illegal narkotika samt faste grenser for en del andre stoffer (narkotikaklassifiserte legemidler og ordinære legemidler),

- innføre hjemmel til kontroll av motorvognfører ved bruk av ”narkometer” eller lignende uten krav til mistanke om påvirkning (jf vegtrafikkloven § 22 a),

- innføre særlige straffebestemmelser knyttet til føring av motorvogn i strid med grenser som nevnt i første strekpunkt,

- utvide hjemmelen til å nedlegge bruksforbud (avskilte kjøretøyet) som følge av føring av motorvogn i strid med grenser som nevnt i første strekpunkt (jf vegtrafikkloven § 36 nr. 2 c),

- se på konsekvensene for førerett og løyve knyttet til føring av motorvogn i strid med grenser som nevnt i første strekpunkt.

Arbeidsgruppen skal videre se på politiets bruk av vegtrafikkloven § 34 femte ledd – bruk av hjemmelen til å tilbakekalle føreretten på grunnlag av manglende edruelighet mv. Det vil si vurdere muligheten for en innskjerping av håndhevingen innenfor gjeldende regler.

Arbeidsgruppen ventes å avgi sin innstilling i løpet av høsten. Gruppens rapport vil bli sendt på bred høring til berørte instanser. Regjeringen vil deretter følge opp høringsprosessen med å fremme de nødvendige lovforslag for Stortinget.