Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1452 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 02.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Reell konkurranse om mobiltjenester er viktig for å gi privat- og bedriftskunder et best mulig tilbud på kvalitet, innhold og pris. Post- og teletilsynet har varslet at termineringsprisene skal reduseres begrunnet med et lovarbeid i EU.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til økt konkurranse i det norske telemarkedet, til at EU-regelverket ivaretar norske behov og til etablering av et tredje mobilnett som på sikt kan bli landsdekkende?

Begrunnelse

Post- og teletilsynets rapport om Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester, 1. kvartal 2008, viser at markedsandelene fordeler seg slik: Telenor 53,8 %, NetCom 21,0 %, Tele 2 8,6 %, Chess 7,1 %, Ventelo 2,6 %, Lebara 2,2 %, One Call 2,1 % og øvrige 2,6 %. Dette gjelder antall abonnenter. Ifølge Norsk Teleanalyse representerer Telenor og Telia/Netcom 95% av omsetningen i det norske markedet. Termineringspris er den pris en mobiloperatør krever for at andre operatører skal få føre samtaler gjennom deres nett. Termineringspris fastsettes av Post- og teletilsynet. Dagens Næringsliv skriver 23. juni at Post- og teletilsynet har gitt varsel om at dagens termineringspriser reduseres fra 1,15 øre til 75 øre fra 1. juli 2010, mens Telenor og Netcoms termineringspriser foreslås å ligge på 45 øre om to år. Videre skriver DN at Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet uttaler at de nye termineringsprisene er påvirket av EUs reguleringer. Jensen uttaler at "EU vil ha like termingeringspriser. Om vi ikke regulerer likt, gir vi indirekte statssubsidier. Det er ikke noen god politikk i Europa. Tidligere ble det gjort i Norge, men vi syns ikke det er riktig lenger, sier Jensen." Ifølge DN kan forslaget til nye termineringspriser hindre at Telenor og NetCom får en mobilkonkurrent som bygger et landsdekkende nett. Etter planen skal Tele 2 og Network Norway sammen investere milliardbeløp for utbygging av et landsdekkende gsm- og 3G-nett. Administrørende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 Norge usikker på om selskapet kommer til å bygge et landsdekkende mobilnett, og han uttaler at "Underlaget vi hadde da vi tok beslutningen for å bygge nytt nett, er nå helt annerledes og reduserer bunnlinjen per år med opptil flere hundre millioner kroner. Det er dramatisk tatt i betraktning dagens bunnlinje. Vi vil nå gjøre en grundig vurdering av mobilplanene våre." Administrerende direktør Ingvild Myhre i Network Norway sier hun ser på Post- og teletilsynets nye forslag til termineringspriser som alvorlig. Myhre uttaler videre at "Norge ligger mange år etter andre land i Europa fordi vi har et duopol på mobilnettsiden. Andre land har mellom tre og fem operatører. Dersom man ønsker konkurranse på infrastruktur trenger en ny aktør fødselshjelp med bedre termineringspriser, og økt konkurranse gir økt innovasjon og lavere priser." EU Kommisjonens forslag om terminasjonspriser er nå på høring, og høringsfristen er 10. september 2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Formålet med reguleringen av det norske markedet for elektronisk kommunikasjon (telekom mv.) er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. For å legge til rette for konkurranse utpeker Post- og teletilsynet tilbydere med sterk markedsstilling i en rekke forhåndsdefinerte markeder og pålegger spesialtilpassede regulatoriske forpliktelser som skal bidra til å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene. Et av markedene som reguleres er markedet for mobil terminering. Bakgrunnen for denne reguleringen er at tilbyderne i praksis har mulighet til å fastsette monopolpriser på avslutting av samtaler (terminering) i eget nett, samt at det er konkurrentenes kunder som betaler termineringsprisen.

Post- og teletilsynet har fattet vedtak som medfører at Telenor ASA og NetCom AS fra 1. juli i år har et symmetrisk nivå på sine termineringspriser. Termineringsprisene til de to selskapene vil via en trappetrinnsmodell, bli satt ned til 45 øre i 2010. Størsteparten av trafikken i Norge termineres i disse to nettene. Tilsynet påla også Tele2 å redusere sin termineringspris i denne vedtaksrunden. Alle vedtakene ble påklagd til departementet som klageinstans. Den del av vedtaket som gjaldt Telenor og NetCom ble opprettholdt av departementet. På bakgrunn av at Tele2 fremla nye opplysninger i saken om at selskapet sammen med Network Norway AS hadde konkrete planer om å bygge et felles mobilnett, ble det besluttet at Tele2s termineringspriser ikke skulle reduseres før myndigheten hadde fått oversikt over den nye situasjonen. Tele2s sak ble derfor sendt tilbake til Post- og teletilsynet for en ny vurdering.

Når det gjelder det varslede vedtaket fra tilsynet, vil jeg understreke at Samferdselsdepartementet er klageinstans på vedtak fattet av Post- og teletilsynet, og er i henhold til ekomloven avskåret instruksjonsadgang i saker som dette. Det vil derfor ikke være riktig av meg å ta stilling til det varslede vedtaket på det nåværende tidspunktet. Jeg avventer vedtakene, og eventuelle klager til departementet før jeg tar stilling til det materielle i saken. Jeg viser for orden skyld til at Kongen i statsråd har en mulighet til å omgjøre vedtak fra tilsynet uten klage dersom sakene er av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning.

Når det gjelder ivaretakelse av norske behov innenfor det felleseuropeiske regelverket, viser jeg først til at ekomloven gjennomfører EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon i henhold til forpliktelser pålagt oss gjennom EØS-avtalen. Departementet arbeider aktivt innenfor rammen av EØS-avtalen, for å påvirke utformingen av EU-regelverket til beste for norske interesser. Dette gjøres blant annet i møter med representanter fra Kommisjon, Råd og Parlament og gjennom offentlige høringer fra Kommisjonen. Tilsvarende fremmer departementet norske synspunkter der EFTAs overvåkningsorgan (ESA) på egen hånd vedtar rettsakter som er relevant for dette området. Blant annet vises til at departementet i sommer sendte inn kommentarer til ESAs høring vedrørende den nye listen over relevante markeder. Departementet er særlig opptatt av marked 15 der Telenor i dag er pålagt å tilby blant annet nasjonal roaming til kostnadsorienterte priser. Vi fremhevet i høringen at det fortsatt ikke er virksom konkurranse marked 15 i Norge, og at det på bakgrunn av at Norge bare har to landsdekkende mobilnett fortsatt er viktig å ha mulighet til å kunne regulere dette markedet. Reguleringen i marked 15 er spesielt rettet mot å fremme byggingen av flere mobilnett i Norge.

Når det gjelder Kommisjonens utkast til anbefaling om regulering av termineringspriser, har det vært dialog mellom departementet og Kommisjonen. Blant annet ble det dagen etter at Kommisjonen publiserte sitt utkast til anbefaling, avholdt møte mellom en representant fra Kommisjonen og representanter for Samferdselsdepartementet og tilsynet der utkastet ble diskutert. Vi vil også fremover følge denne saken nøye.