Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2007-2008)
Innlevert: 28.08.2008
Sendt: 28.08.2008
Besvart: 05.09.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vil kunnskapsministeren ta initiativ til endring av opplæringsloven, slik at skyss av barn til og fra SFO-ordningene, spesielt av funksjonshemmede barn, kan inngå i de lovfestede rettigheter?

Begrunnelse

Skoleskyss gjelder etter opplæringsloven bare mellom hjemmet og fra og til skolen, ikke til eller fra SFO-tilbudet. Særlig det siste er problematisk ved at elever som innenfor lovverket er skysset til skolen, ikke kan bli skysset fra skolen hvis de velger å utvide skoledagen med SFO-tilbudet.
Det er i dag derfor opp til kommuner og fylkeskommuner om de vil inkludere og legge til rette økonomisk og praktisk for at det blir gitt tilbud til SFO-deltakerne innenfor skoleskyssordningen.
Særlig for funksjonshemmede og for deres foreldre medfører dette situasjoner som er svært upraktiske og tidkrevende, og det virker i beste fall svært unødvendig å utsette en allerede svak gruppe for et slikt manglende tilbud, der det ikke legges til rette.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er riktig at opplæringsloven inneholder bestemmelser om skyss. Disse gjelder skyss til og fra skole. Opplæringsloven gjelder i det vesentlige for grunnskoleopplæring og videregående opplæring, ikke fritidsaktiviteter. SFO er å anse som en fritidsaktivitet og utgjør ingen del av norsk grunnopplæring. Riktignok har opplæringsloven i § 13-7 en egen bestemmelse om SFO. Noen få andre bestemmelser i opplæringsloven er også gjort gjeldende for SFO. Men reglene om skyss i lovens kap. 7 er ikke blant disse. Opplæringsloven har altså ikke bestemmelser som gir rett til skyss til og fra SFO.

Jeg ser at reglene på dette området i enkelte tilfeller kan slå uheldig ut.

Det er ikke noe i veien for at kommuner og fylkeskommuner kan utøve skjønn og likevel gi adgang til skyss til og fra SFO. Hvis kommunen eller fylkeskommunen får en innsparing som følge av at skyss ikke blir utført, for eksempel fordi en elev reiser hjem fra SFO i stedet for direkte fra skole, er det etter mitt skjønn ikke urimelig at denne innsparingen kan komme for eksempel funksjonshemmede elever til gode i form av skyss til og fra SFO. Vi har på denne bakgrunn ikke sett det som nødvendig å lovregulere dette og har pr. i dag heller ikke noe lovarbeid i gang for å vurdere innført regler om skyss til og fra SFO.

Regjeringen har besluttet å utvide timetallet på barnetrinnet i fagene norsk, matematikk og engelsk med til sammen fem timer fra høsten 2008. Dette er et viktig element i en utvikling mot en mer helhetlig skoledag. I det videre arbeidet mot en mer helhetlig skoledag, kan det bli aktuelt å vurdere både innholdet i og rammene for SFO.