Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2007-2008)
Innlevert: 28.08.2008
Sendt: 29.08.2008
Besvart: 03.09.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at det er riktig at studenter som består alle eksamener skal bli nektet vitnemål på grunnlag av at de motsetter seg å avlegge en ed, og kan statsråden vise til lovhjemmel for kravet om edsavleggelse for å motta vitnemål ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø?


Begrunnelse

Undertegnede har fått en henvendelse fra en jusstudent ved universitetet i Tromsø. Vedkommende har bestått alle eksamener på studiet, men på grunn av at vedkommende av samvittighetsårsaker og livssyn ikke ønsker å avlegge en ed, får studenten ikke vitnemål. Kandidaten har per definisjon derfor yrkesforbud som jurist.
Løftet det er snakk om ved Universitetet i Tromsø er hentet fra en forordning utstedt av Christian VI fra 1736 og lyder: "Aldri vitende at ville vige fra Rett og Rettfærdighet, mindre raade nogen til ufornødne Processer eller i andre maader med sine Raad befordre nogen uretvis sag eller intention". Kravet om avlagt ed for å motta vitnemål er fastslått i eksamensreglementet for Universitetet i Tromsø.
Den aktuelle forordningen eden er hentet fra er også blitt opphevet av Stortinget, og man kan derfor stille spørsmål om det er riktig at studenter ved et av landets universiteter skal avlegge troskapsløfte med formuleringer fra opphevede forordninger.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til brev 25. august 2008 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anders Anundsen. Anundsen spør om jeg mener det er riktig at studenter som består alle eksamener skal bli nektet vitnemål på grunnlag av at de motsetter seg å avlegge en ed, og om hjemmelen for kravet om edsavleggelse for å motta vitnemålet ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Det følger av eksamensforskriften ved Universitetet i Tromsø at jusstudenter må avlegge en ed før de får utdelt vitnemålet. Eden synes å bygge på historie og tradisjoner, og den fremstår som et uttrykk for at juristene skal utøve sin profesjon etter visse etiske prinsipper. Den synes ikke å ha et politisk eller religiøst innhold, eller å innebære at studenten må gjøre noe som etter vanlig rettsoppfatning oppfattes som krenkende.

Kravet om edsavleggelse er hjemlet i eksamensforskriften som universitetet selv fastsetter. Studentene skal ved semesterregistrering bekrefte at de er kjent med eksamensforskriften og at de vil følge reglementet. Kravet om edsavleggelse fremstår som rimelig og påregnelig, og synes ikke å være i strid med andre lover og regler.