Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1476 (2007-2008)
Innlevert: 03.09.2008
Sendt: 04.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 1078 (2006-2007) der statsråden avslutter svaret slik:

"Jeg forventer derfor at kommunen og fylkeskommunen arbeider for å få til så gode løsninger for et matebussopplegg som overhodet mulig innenfor de økonomiske rammene som stilles til disposisjon for kollektivtransporten i Bergen. Stortinget vil bli holdt løpende orientert om saken."

Hvordan har statsråden fulgt denne saken i forhold til Hordaland fylkeskommune og i forhold til Stortinget?

Begrunnelse

Jeg gjentar følgende fra begrunnelsen for spørsmål nr .1078 (2006-2007):

"Det såkalte høyfrekvente matebussopplegget forelå ikke ferdig utviklet verken investerings- eller driftsmessig da Stortinget behandlet saken. Statsråden har selv gjennom svar til transportkomiteen pekt på at et høyfrekvent matebussopplegg er en viktig forutsetning for det prosjektet Stortinget har vedtatt.
Av disse grunner er det åpenbart nødvendig med nøye kostnads- og konseptstyring fra sentrale samferdselsmyndigheter. Jeg forventer at statsråden følger dette prosjektet nøye og med god rapportering til Stortinget."

Jeg viser til hele svaret på spørsmål nr. 1078 der siste avsnitt innledes slik:

"Jeg forutsetter at fylkeskommunen er innforstått med at driftsansvaret for Bybanen også innbefatter etableringen av et høyfrekvent matebussopplegg, og at dette følges opp i samsvar med de forutsetningene som ligger til grunn i St.prp. nr. 75 (2004-2005)."

Bygging av Bybanen i Bergen pågår for fullt. Jeg går ut fra at arbeidet med fremtidig matebuss-system også pågår for fullt; helst slik at avklarende arbeid med transporttilbud og finansiering foreligger avklart.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er, som forutsatt, satt i gang et omfattende arbeid med å detaljere den framtidige rutestrukturen i Bergen. Hovedgrepene er nedfelt i dokumentet ”Kollektivtransporten i Bergensområdet” som ble behandlet og vedtatt i de fylkeskommunale organer våren 2008. Det arbeides nå videre med en analyse av bussenes linjestruktur i Bergen. Dette inkluderer også lokallinjene som vil omfatte de fleste matebussene til bybanen.

Hordaland fylkeskommune har bestemt at drift av matebussene skal settes ut på anbud. I anbudsutlysningen vil det bli lagt til grunn bruttokontrakter som gir offentlig innkjøper god kontroll og innflytelse på utføringen av busstjenestene. Det fylkeskommunale selskapet Skyss skal i fremtiden ha ansvar for både innkjøp av buss- og bybanetjenester. Dette er svært viktig i forhold til å ivareta samspill og nødvendig samordning mellom de ulike driftsartene.

Hordaland fylkeskommune opplyser om at det arbeides med følgende hovedprinsipper for utviklingen av ny rutestruktur:

- Buss og bane blir tett integrert med flere knutepunkter langs traseen. Dette øker antall reisemuligheter internt i og på tvers av bydelene.

- En del av bussene som kjører til Nesttun gjøres om til tverrgående linjer som skal binde sammen de ytre bydelene. Dette som svar på økende etterspørsel etter reiser mellom bydelene utenom sentrum.

- I forbindelse med omfattende boligbygging i Fana bydel må busstilbudet økes flere steder.

- På fellesstrekninger inn mot Nesttun er det planlagt at de ulike busslinjene skal føre til at kollektivtilbudet blir mest mulig effektivt.

- Når anbudet iverksettes vil alle busser være tilpasset universell utforming. Dette vil gi gode omstigningsforhold mellom buss og bane, og betydelig bedre enn dagens omstigningssystem.

Dette viser at mine forventninger om at kommunen og fylkeskommunen arbeider for å få til så gode løsninger for et matebussopplegg som overhodet mulig, ser ut til å bli oppfylt. Så lenge arbeidet med å utvikle et matebussopplegg går som planlagt har jeg ikke funnet det hensiktsmessig å orientere Stortinget om saken. Jeg tar sikte på å orientere Stortinget om saken når fylkeskommunen har ferdig et mer detaljert opplegg for et matebussystem til Bybanen.