Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1477 (2007-2008)
Innlevert: 03.09.2008
Sendt: 04.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ulike datakilder viser ulik utvikling i antall nye årsverk i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Alle kildene viser imidlertid en vekst som er om lag på linje med den årlige veksten som har vært i sektoren siden 1995. Mange av disse årsverkene går imidlertid til yngre mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester.
Hvor mange nye årsverk er det reelt sett blitt i eldresektoren ut fra nivået i 2004?

Begrunnelse

I Kommuneproposisjonen for 2009 sies det:

"Regjeringen har et mål om å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene ut fra nivået i 2004 med 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009."

Om lag 75 % av de som mottar pleie- og omsorgstjenester er eldre, en betydelig andel er med andre ord yngre mennesker som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Tall fra IPLOS-registeret viser dessuten at de yngre hjemmetjenestemottakerne får flere tjenester enn de eldre. De yngste aldersgruppene blir i gjennomsnitt tildelt mer hjelp på alle nivå for bistandsbehov.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Omsorgstjenesten yter tjenester til både yngre og eldre brukere, og tjenesten er ofte organisert slik at det samme personellet yter tjenester til både yngre og eldre. Dette bidrar til en mest mulig optimal bruk av kommunens ressurser, men gjør det vanskelig å isolere hvor mange årsverk som brukes til henholdsvis yngre og eldre brukere. Imidlertid vil vi i framtiden kunne benytte IPLOS til å følge tildelingen av tjenester til grupper av tjenestemottakere fordelt på alder.

Når det gjelder den årlige veksten i antall årsverk viser tall fra Statistisk sentralbyrå at pleie- og omsorgstjenesten er økt med omlag 11 000 årsverk de siste to årene. Dette betyr at utviklingen de to siste årene er betydelig sterkere enn den gjennomsnittlige veksten i perioden 1995 til 2004. Fra 2004 til 2005 viser SSB sine oversikter en negativ utvikling i antall årsverk.