Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1482 (2007-2008)
Innlevert: 04.09.2008
Sendt: 05.09.2008
Besvart: 12.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En gutt på 24 år, som er hardt rammet av diabetes, ble like før jul 2007 opplyst av Ahus at han skulle få blodsukkermåleren paradign 722. Den 12. og 31. januar d.å. skrev hans mor til Ahus og etterlyste måleren, på vegne av sin sønn. Den 3. juli d.å. hadde de ennå ikke mottatt noe svar fra Ahus på de brev som var sendt til sykehus i anledning saken.
Vil statsråden ta de nødvendige initiativ overfor landets helseforetak, slik at pasienter kan sikres å motta skriftlig svar i henhold til forvaltningslovens bestemmelser?

Begrunnelse

En gutt (24 år) fra Akershus har i lengre tid vært hardt rammet av diabetes. Like før jul i 2007 opplyste Ahus gutten om at han skulle få blodsukkermåleren paradign 722 "over nyttår". Altså var det da god grunn til å anta at han skulle få den omsøkte måleren i løpet av første halvdel av januar 2008.
Den 12. og 31. januar d.å. tok guttens mor initiativ og skrev brev på vegne av sin sønn til Ahus hvor hun etterlyste måleren. Den 3. juli 2008 hadde ennå ikke pasienten fått noe svar tilbake.
I forvaltningsloven § 11a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) tredje ledd heter det:

"I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt".

Det at det nå har gått over et halvt år, uten at pasienten har fått svar kan ikke jeg tolke som noe annet en et klart brudd av forvaltningsloven § 11 a.
Det vil alltid være viktig at brukerne av offentlige tjenester gis tilstrekkelig informasjon og svar på sine henvendelser innen rimelig tid. Noe annet kan fort medføre at brukerne opplever unødvendig frustrasjon og usikkerhet, samt at det vil være en stor fare for at de mister tilliten til velferdssystemet.
Det er derfor etter undertegnedes mening helt avgjørende at de nedfelte svarfrister blir overholdt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ved tildeling av behandlingshjelpemidler gjelder forvaltningsloven.

Etter forvaltningsloven § 11a er hovedregelen at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det vil ta uforholdsmessig lang tid før henvendelsen kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar hvor det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og om det er mulig skal det oppgis når svar kan ventes. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Tildeling og avslag på søknad om behandlingshjelpemidler er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer at ved søknad om behandlingshjelpemiddel som ikke kan avgjøres innen en måned, skal helseforetaket sende ut et foreløpig svar.

Jeg forutsetter at helseforetakene er kjent med og følger de lover og regler som gjelder, også forvaltningsloven. Med utgangspunkt i den konkrete saken mener jeg det kan være grunn til at departementet presiserer overfor helseforetakene hvordan saksbehandlingen skal skje. Jeg vil sørge for at departementet i eget brev klargjør saksbehandlingsreglene overfor helseforetakene.