Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Et økt antall skip er utsatt for pirater i enkelte farvann. FN har varslet økt kamp mot pirater, og sterkere virkemidler vil bli tatt i bruk. I en sak hvor et norsk skip ble overbemannet av pirater i Nigeria har ikke saken blitt fulgt opp av norske myndigheter i etterkant.
Hva gjør norske myndigheter for å bekjempe slik piratvirksomhet og hvordan følger myndighetene opp norske skip og rederier som har blitt utsatt for slik virksomhet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Farvannene utenfor Nigeria og Somalia er, slik jeg er blitt kjent med, et av de farligste farvann for skip å seile i nå og piratvirksomhet i områdene er et stort problem for skipsfarten.

Norske myndigheter følger kontinuerlig utviklingen i områdene. Nasjonalt og internasjonalt søker vi å utforme og påvirke tiltak som kan redusere problemet.

Sjøfartsdirektoratets hovedoppgave er å vareta sikkerhet for skip og de som er om bord. Dette omfatter normalt ikke å gripe direkte inn i enkeltsituasjoner som piratangrep. Direktoratet utfører i hovedsak sine oppgaver gjennom normarbeid, tilsyn og kontroll.

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for å fastsette sikkerhetsnivå for norskregistrerte skip i henhold til IMOs antiterror-regelverk ISPS. Dette innebærer at direktoratet kontinuerlig vurderer sikkerhetssituasjonen for norske skip. Norskregistrerte skip som seiler utenfor Nigeria og Somalia er nå pålagt å overholde sikkerhetsnivå 2 iht. ISPS-regelverket, som innebærer at skipene i områdene er pålagt å iverksette ekstra sikkerhetstiltak.

Gjennom Nærings- og handelsdepartementets tilskudd til skipsfartsberedskapen og samarbeidsavtale skal Norges Rederiforbund utføre oppgaver knyttet til beredskapssystemer for utenriks skipsfart. Dette omfatter blant annet å delta i arbeidet med å øke skipsfartens sikkerhet, inkludert tiltak mot piratvirksomhet, herunder utstrakt informasjonsvirksomhet.

Nærings- og handelsdepartementet har opprettet og leder ”Sikkerhetsutvalget for internasjonal skipsfart”, som er et uformelt forum for å diskutere sikkerhetsrelaterte spørsmål for norske skip i internasjonal fart. Her deltar ulike myndigheter og representanter for næringen og sjøfolk, og deltagerne kan når som helst be om møte eller fremme ønske om saker til diskusjon.

Vi har en god dialog med næringen og sjøfolkenes representanter om problemet med piratvirksomhet. I denne kontakten har det ikke blitt gitt signaler om at ikke norske myndigheter følger godt nok opp i forhold til rederier og sjøfolk som har blitt utsatt for piratangrep.