Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1495 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): 8. mai 2007 ble blant andre to trønderske forretningsfolk arrestert i Natal-provinsen i Brasil. Grunnlaget for arrestasjonen var ifølge det brasilianske rettsapparatet en ufullstendig rapport fra norske Økokrim. Rapporten er i ettertid komplettert og viser i dag at det ikke var grunnlag for tiltale basert på opplysninger fra Norge.
Vil justisministeren forsikre seg om at den nye rapporten og andre relevante dokumenter i Økokrims besittelse blir korrekt oversendt og tatt inn i de offisielle rettsdokumentene?

Begrunnelse

Den 8. mai 2007 ble blant andre to trønderske forretningsfolk arrestert i Natal. Arrestasjonen og den påfølgende rettsprosessen var ifølge det brasilianske rettsapparatet i stor grad rettslig begrunnet i en "Foreløpig økonomisk rapport" utarbeidet av det norske Økokrim. Det har senere vist seg at denne rapporten inneholder en rekke faktiske feil og man kan trekke den konklusjon at norske politimyndigheter kan ha bidratt til urettmessig fengsling i Brasil av disse to nevnte forretningsfolk. Den 22. august 2007 blir imidlertid en ny rapport, kalt "Endelig økonomisk rapport" utarbeidet. Denne viser at de midler som er overført fra Norge til Brasil ikke er ervervet på ulovlig måte og at den første rapporten var misvisende i så henseende. Rapporten blir ifølge Økokrim oversendt domstolen i Natal den 17. september 2007. Allikevel avgir domstolen i Natal så sent som den 18. februar 2008 en kjennelse om fortsatt beslag i en av nordmennenes eiendeler, hvor "Endelig økonomisk rapport" fra Økokrim ikke er hensyntatt. Dette er en rettsprosess som pågår i et annet og demokratisk land. Således kan man selvfølgelig hevde at det fullt og helt må overlates til landets egne rettsprosesser å forfølge eventuelle straffbare handlinger.
Men her har altså en midlertidig rapport fra norsk politi bidratt til å igangsette en rettsprosess mot to nordmenn. Det burde dermed hvile på norske justismyndigheter å sørge for at alle norske forhold ved saken, både forhold som er egnet til å styrke brasilianske påtalemyndigheters sak, men også dokumenter og opplysninger som er egnet til å frikjenne nordmennene, faktisk kommer retten til kjenne.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: På generelt grunnlag er jeg opptatt av at politi og påtalemyndighet utfører et kvalitativt godt arbeid som ivaretar de berørte parters interesser i tråd med gjeldende lover og regler. Som justisminister har jeg hele tiden arbeidet for å tilrettelegge for dette.

Spørsmålet fra representanten Lien er knyttet til Økokrims bistand til brasilianske myndigheter i forbindelse med etterforskning av straffesak i Brasil.

Økokrim har opplyst til departementet at de har bistått brasilianske myndigheter i forbindelse med straffesak i Natal. Til departementet opplyser Økokrim videre:

"Økokrim mottok 16. april 2007 rettsanmodning om å gjennomføre konkrete undersøkelser vedrørende økonomien til involverte nordmenn. De konkrete spørsmålene ble besvart i en foreløpig økonomisk rapport. Økokrim fastholder innholdet i rapporten. Involverte nordmenn i saken påpekte imidlertid at rapporten ga et ufullstendig bilde av saken, og det ble derfor anmodet om at Økokrims undersøkelser ble utvidet utover de konkrete spørsmål som var fremmet i rettsanmodningen. Anmodningen fra involverte nordmenn i Brasil ble etterkommet, og de utvidede undersøkelser ble nedfelt i en såkalt endelig økonomisk rapport.

Begge de to ovennevnte økonomirapporter er oversendt til brasilianske myndigheter gjennom de formelle kanaler som regulerer internasjonalt politisamarbeid. I tillegg har norske etterforskere vært i Natal, Brasil og avgitt rettslig forklaring om den endelige økonomirapporten overfor dommeren i saken, og hvor de involverte nordmenn og deres oppnevnte forsvarer var til stede og gitt anledning til å stille spørsmål. De pårørende og deres norske advokat er gjentatte ganger blitt gjort kjent med dette.

Økokrims bistand til brasilianske myndigheter anses som avsluttet. På bakgrunn av beslutninger som i ettertid er fattet av dommeren i Brasil, blant annet knyttet til opprettholdelse av beslag, har det fra pårørende i Norge, og fra advokat som er engasjert av de pårørende, vært fremsatt påstander og spekulasjoner knyttet til hvorvidt den endelige økonomiske rapporten er gått inn som en del av saksdokumentene i Brasil. Herunder har det vært fremmet påstander om at Økokrim ikke har apostillestemplet den endelige økonomirapporten, og at dette er årsaken til at rapporten ikke synes å være hensyntatt av myndighetene i Brasil.

Økokrim har hele tiden oppfordret pårørende og deres advokat til å rette sine henvendelser til etterforskningsledelsen og/eller domstolen i Brasil."Økokrim opplyser også at de er kjent med at den brasilianske dommeren i den aktuelle sak i en kjennelse av 30.7.08 har gitt ordre om at den endelige økonomiske rapporten skal tas inn i de offisielle rettsdokumentene for å garantere fulle rettigheter til forsvar og oppklaring av misforståelser.