Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2007-2008)
Innlevert: 08.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 12.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter med alvorlig depresjon har rask og god tilgang til nødvendige legemidler?

Begrunnelse

Fra og med 01.04.08 er legemidlet Cymbalta overført fra generell til individuell refusjon for pasienter med alvorlig depresjon. Dette innebærer at pasienter som av ulike grunner ikke kan benytte det foretrukne legemidlet for behandling av slike lidelser, må søke NAV om refusjon for utgifter til dette legemidlet. Saksbehandlingstiden kan føre til betydelig ventetid for pasientene. Pasienter som har behov for denne behandlingen har alvorlige psykiske lidelser og det er avgjørende at behandlingen ikke avbrytes eller forhindres. Provenyeffekten av tiltaket er beregnet til om lag 1 mill kr i årlig innsparing.
I Innst.s.nr 197 (2004-2005) gikk Stortinget inn for å begrense bruk av individuell refusjon, for å sikre god tilgjengelighet til nødvendige legemidler for pasientene. For en liten gruppe pasienter med alvorlig depresjon er det avgjørende at ikke byråkratiske hindringer vanskeliggjør deres situasjon ytterligere. Det er derfor nødvendig å sikre at pasienter som har behov for legemidler som ikke har forhåndsgodkjent refusjon, sikres rask og god behandling av sine refusjonssøknader. Videre er det viktig at overføringen fra generell til individuell refusjon vurderes på nytt, dersom erfaringer med denne ordningen viser at pasientene påføres urimelige belastninger.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Gjennom blåreseptordningen sikres pasienter tilgang til viktige legemidler ved langvarig og alvorlig sykdom. Det stilles visse krav for at et legemiddel skal få forhåndsgodkjent refusjon, blant annet at effekten/nytten må stå i et rimelig forhold til kostnadene. Dette gjelder også legemidler til bruk ved alvorlige psykiske lidelser.

Det finnes en lang rekke legemidler som er godkjent for behandling av depressive lidelser. En kunnskapsoppsummering fra 2007 viste at det er få dokumenterte forskjeller i effekt og sikkerhet mellom de ulike preparatene. Det kan likevel være individuelle forskjeller fra pasient til pasient, og det er derfor viktig at behandlingen blir tilpasset den enkelte.

De fleste legemidlene mot depresjon har forhåndsgodkjent refusjon. For de fleste pasienter vil derfor bruk av ett eller flere av de forhåndsgodkjente alternativene være god behandling. Dersom pasienten ikke får tilstrekkelig effekt eller opplever uakseptable bivirkninger, er det mulig å søke om individuell refusjon for andre legemidler enn de forhåndsgodkjente, deriblant Cymbalta.

Legemidlet Cymbalta (inneholder virkestoff duloksetin) fikk forhåndsgodkjent refusjon i 2006 på bakgrunn av at effekten var sammenlignbar med relevante referansealter-nativer, og at prisen var på samme nivå. I ettertid er prisen for referansealternativene redusert som en følge av generisk konkurranse og opptak i trinnprisordningen, slik at prisen for Cymbalta nå er langt høyere enn for alternativene.

Statens legemiddelverk har foretatt en ny vurdering av refusjonsstatus for duloksetin. Konklusjonen var at det ikke er dokumentert at legemidlet er kostnadseffektivt sammenlignet med relevante referansealternativer med dagens priser, og at legemidlet dermed ikke lenger oppfyller de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon. Statens legemiddelverk vedtok derfor at Cymbalta fra 1. april 2008 ikke lenger kan forskrives direkte på blå resept.

Legemiddelverket har, i samarbeid med NAV, laget en overgangsordning som gjør at pasientene og legene får tid til å søke om individuell refusjon eller vurdere annen behandling.

For pasienter som fram til 1. april 2008 har vært behandlet med Cymbalta, var det mulig å hente ut inntil tre måneders forbruk én gang i perioden frem til 1. august 2008. Det er også åpnet for at fastlege kan søke om individuell refusjon. Dette bidrar til at pasienter skal slippe å avbryte eller bytte en velfungerende behandling med duloksetin, dersom tidligere bruk av forhåndsgodkjent legemiddel ikke har gitt tilfredsstillende effekt.

Jeg mener på denne bakgrunn at dagens refusjonsordning gir pasienter med alvorlig depresjon god tilgang til nødvendige legemidler.