Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1501 (2007-2008)
Innlevert: 08.09.2008
Sendt: 09.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden bidra til å avklare hvorvidt Helse Midt-Norge har opptrådt i tråd med Lov om offentlige anskaffelser og anbudsforskriftene, og hva vil statsråden foreta seg dersom det viser seg å være uregelmessigheter i forhold til regelverket og anbudsforskriften?

Begrunnelse

Ifølge diverse avisoppslag i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten 3. – 6. september kan det synes som om det har vært ført en uryddig anbudsprosess mellom Helse Midt-Norge og ambulansedriver Namsos Trafikkselskap ASA. I avisoppslagene vises det til et hemmelig styrevedtak i juli der det skal ha blitt bestemt å overføre oppimot 20 millioner kroner fra Helse Midt-Norge til Namsos Trafikkselskap ASA. Dette avviser Helse Midt-Norge, ifølge leder for Fagforbundet i Helse Sunnmøre Ivar Østrem i Sunnmørsposten 5. september.
Ifølge Nrk Møre og Romsdal lørdag 6. september foreligger det vedtak om at det over en femårsperiode vil bli overført 84 mill kroner fra Helse Midt-Norge til anbudsvinner Namsos Trafikkselskap ASA, for å innfri lønnskostnader til de ansatte. De første 19,2 mill vil bli overført i 2008, de resterende 64,8 mill fordeles over fire år, med ca. kr 16.2 mill.
Saken skaper uro, og det kan ifølge avisoppslagene virke som om Helse Midt-Norge har ført en uryddig og ureglementert anbudsprosess i forhold til anbudsforskriftene.
Leder for Fagforbundet i Helse Sunnmøre Ivar Østrem sier til Sunnmørsposten at han vil vite om Helse Midt-Norge har brutt Lov om offentlige anskaffelser, og om de bruker offentlighetsloven for å hindre innsyn. Østrem sier også at han ønsker at eier av helseforetakene foretar en gransking av saken.
Lov om offentlige anskaffelser har som formål å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og likebehandling.
Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom sin styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket viktigheten av at en overholder regelverket for offentlige anskaffelser. Senest i foretaksmøtet for 2007 ble det overfor de regionale helseforetakene satt krav om at de skulle gjennomgå sine innkjøpssystemer og påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser er kjent og etterleves.

Når det gjelder denne konkrete saken så har Helse Midt-Norge RHF i et ekstraordinært styremøte den 5. september d.å. gjort et enstemmig vedtak om at det skal foretas en ekstern gjennomgang av anbudsprosessen for ambulansetransport i Midt-Norge. Dette både for å få avklart om anbudsreglementet og lov om offentlige anskaffelser er fulgt, og om de inngåtte avtalene om tjenestekjøp er håndtert på en korrekt måte.

Helse Midt-Norge RHF er et eget rettssubjekt og må på egen hånd ivareta de rettigheter og plikter som påhviler dem gjennom gjeldende regelverk, og tilsvarende også forholde seg til eventuelle avgjørelser i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller fra domstolene.

Jeg vil på bakgrunn av styrevedtaket i Helse Midt-Norge RHF ikke foreta meg noe på det nåværende tidspunkt, utover det å holde meg orientert om saken og de eventuelle konklusjoner som blir gjort i sakens anledning.