Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1505 (2007-2008)
Innlevert: 09.09.2008
Sendt: 10.09.2008
Besvart: 15.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til svar i spørsmål nr. 1453 til skriftlig besvarelse. Statsråden har valgt å kun besvare første del av spørsmålet. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål:
Vil statsråden legge til rette for at nytt regelverk også skal gjelde for de som har blitt ufør i utlandet, og når kan man forvente at endringsforslag blir fremmet for behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Statsråden viser i sitt svar på spørsmål nr. 1453, at det er gjort rede for oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 346, 11. mai 2006 i St. prp. nr. 1 for 2006-2007 (pkt. 4.1) og St. prp. nr. 1 for 2007-2008 (pkt. 4.3).
Statsråden viser videre i sitt svar, jf. anmodningsvedtak (pkt.4.3), at flere av løsningsalternativene vil kunne bli så kostnadskrevende at de reiser spørsmål om budsjettmessig prioritering. Undertegnede vil gjøre oppmerksom på at dette vil gjelde de mest vidtgående løsningsalternativene. Det vil derfor være et spørsmål om hva som kommer inn under begrepet "mest vidtgående".
Regjeringen varslet allerede i forbindelse med St. prp. nr. 1 2006-2007 at det ville bli arbeidet videre med å få sikre anslag for de økonomiske konsekvensene av endringene. Regjeringen har nå hatt to år på seg til å ferdigstille dette arbeidet. I forbindelse med anmodningsvedtak (pkt. 4.3) uttalte Regjeringen at det var viktig å sikre en løsning som ikke begrenset seg til nye tilfeller, men at det også måtte innebære en løsning for dem som allerede hadde fått avslag på et pensjonskrav grunnet treårsvilkåret.
For sistnevnte gruppe begynner det, av privatøkonomiske hensyn, å haste med å finne en løsning.
Det vil derfor være viktig at Regjeringen prioriterer saken høyt og at nødvendige endringsforslag blir fremmet for Stortinget så fort som mulig.Det vil videre være viktig at et endringsforslag omfatter de som også har blitt ufør i utlandet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1453. For øvrig vil jeg vise til at spørsmål om statsbudsjettet for 2009 vil besvares i proposisjonen som legges fram i begynnelsen av oktober.