Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2007-2008)
Innlevert: 10.09.2008
Sendt: 10.09.2008
Besvart: 17.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Direktoratet for Naturforvaltning har valgt å sette den lokale rovviltnemndas avgjørelse helt til side ved beslutning om lisensjakt for bjørn i Hedmark. Dermed øker konfliktene, og konsekvensen av DNs vedtak er også at rovviltbelastningen konsentreres til visse områder. Det er svært konfliktskapende og virker provoserende.
Vil statsråden ta initiativ slik at uttakets størrelse blir mer i tråd med den lokale nemndas vedtak?

Begrunnelse

Rovviltforliket har forutsatt to-delt målsetting i alle deler av landet og samtidig at de delene av landet som hadde hatt den tyngste belastningen av rovvilt, skulle få en lavere belastning. Direktoratet for Naturforvaltning synes ikke å forholde seg til noen av disse premissene. Det synes snarere som om man er opptatt av å konsentrere belastningen, øke konflikten og spille på at rovvilt foreløpig berører så få at de kan unnlate å oppfylle Stortingets intensjoner.
For dem som berøres oppfattes derfor Direktoratet å ha sin egen agenda. Lokale myndigheter og lokale observasjoner overkjøres i stedet for å lyttes til. Dette til tross for at måten man observerer bestandsstørrelser på nærmest garanterer at byråkratiet vil ligge langt etter reell bestandsutvikling.
Direktoratet forsterker konfliktnivået gjennom sin overkjøring av lokale myndigheter. Konsekvensene av Direktoratets beslutning vil bli en langt høyere rovviltbestand enn den lokale rovviltnemnda anbefaler, og det gir som effekt at nærings- og andre interesser systematisk fortrenges i de mest berørte områder. Tilliten til Direktoratet er derfor på et kritisk lavt nivå og det må tas noen grep for å bedre dette.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Myndighetsforhold vedrørende kvotefastsettelse for lisensfelling av bjørn i Norge er nøye regulert gjennom rovviltforskriften som trådde i kraft 18. mars 2005. Rovviltnemnden har etter forskriften myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen. I tilfeller der bestandsmålet for regionen ikke er nådd har Direktoratet for naturforvaltningen denne myndigheten. Det er imidlertid et vilkår at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse, og at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. I tilfeller der bestandsmålet ikke er nådd, fatter Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak på bakgrunn av egne vurderinger og kontakt med aktuell regional rovviltnemnd. På denne måten gis rovviltnemndene mulighet til å gi sin anbefaling om kvotefastsettelse til direktoratet.

Direktoratet for naturforvaltning fattet den 28. august 2008 vedtak om lisensfelling av bjørn innenfor deler av rovviltregionene 5, 6, 7 og 8. Departementet har mottatt flere klager på direktoratets vedtak og klagefristen er fortsatt ikke utløpt. Det vil derfor ikke være riktig av meg å gå nærmere inn på denne konkrete saken på dette tidspunkt, foruten å konstatere at de formelle prosedyrene for direktoratets vedtak jf. rovviltforskriften er fulgt.