Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1511 (2007-2008)
Innlevert: 10.09.2008
Sendt: 11.09.2008
Besvart: 17.09.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Når vil Frivillighetsregisteret åpnes?

Begrunnelse

Det vises til Ot.prp. nr. 55 (2006-2007) om lov om register for frivillig virksomhet, og Innst. O. nr. 93 (2006-2007). Odelsting og Lagting var ferdig med sin behandling 15. juni 2007. Det er godt over et år siden, og burde være mer enn tilstrekkelig til å få forskrifter og annet på plass.
Frivillighetsregisteret skal dekke flere funksjoner, samtidig som det skal være brukervennlig for både små og store organisasjoner. Unødvendig byråkrati må for all unngås, for at registeret skal fungere best mulig.
Etableringen av et frivillighetsregister er en viktig nyvinning for organisasjonene og for staten. Det vil bidra til å synliggjøre og legitimere frivillig sektor, og være et viktig verktøy for forskning og utvikling av frivillighetspolitikken.
Det må være et mål for staten og frivilligheten at ulike regelverk nå må tilpasses registeret slik at det kan bidra til forenkling av kommunikasjon og ulike støtteordninger, både for organisasjonene og for alle deler av offentlig sektor.
De frivillige organisasjoner har selv bedt om at registeret skal tillate enbloc registrering. Det er et fornuftig ønske.
En av de viktigste funksjonene for registeret vil være i forhold til en varig MVA-ordning for frivillige lag og organisasjoner.
I Regjeringens SoriaMoria-erklæring står det: "Regjeringen vil [...] formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et frivillighetsregister.
Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift."
Det er vanskelig å se at registeret kan åpne noe senere enn 1. januar 2009, hvis Soria Moria-løftet skal holdes og løftet om varig MVA-ordning skal kunne tre i kraft denne stortingsperioden.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen la i april 2007 fram Ot.prp. nr. 55 (2006-2007) Om lov om register for frivillig virksomhet. Målet er at et frivillighetsregister skal bidra til å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Det ble lagt opp til at registeret skal basere seg på grunndata fra Enhetsregisteret for å sikre en mest mulig rasjonell organisering. Ansvaret for utvikling og drift av registeret legges til Brønnøysundregistrene, og frivillighetsregisteret kan derved benytte erfaringer fra andre offentlige registre. Samtidig skal frivillighetsregisteret legges bedre til rette for de mindre organisasjonene enn det Enhetsregisteret gjør. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget i juni 2007.

Frivillighetsregisteret skal fungere sammen med mange allerede eksisterende ordninger og systemer. For at registeret skal kunne håndtere saksmengde og kompleksitet effektivt, er naturligvis også systemene for frivillighetsregisteret svært omfattende og komplekse. Det er dessuten en rekke eksisterende løsninger og systemer som må endres og tilpasses en ny virkelighet der også frivillige organisasjoner er inkludert på egne premisser. Noen av disse løsningene har flere millioner brukertilfelle/oppslag hvert år, for eksempel var det mer enn 29 millioner oppslag mot nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i 2007.

Jeg kan opplyse at de frivillige organisasjonene deltar i utviklingsprosessen for å etablere registeret. For eksempel er innmeldingsskjemaet for Frivillighetsregisteret betraktelig enklere enn innmeldingsskjemaet i Enhetsregisteret i tråd med ønsket fra blant annet barne- og ungdomsorganisasjoner.

Forskrift til lov om frivillig virksomhet vil bli fastsatt i løpet av kort tid. Det legges til grunn at Frivillighetsregisteret som planlagt skal settes i ordinær drift 1. januar 2009.