Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1526 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 16.09.2008
Besvart: 18.09.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vi opplever en dramatisk nedgang i antall søkere til den samiske allmenn- og førskolelærerutdanningen ved Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole i Kautokeino. For inneværende skoleår 2008/2009 er det kun 17 studenter ved lærerutdanningen. I 2001 var det 46 søkere til den samme utdanningen. Dette må nå tas på alvor dersom vi i framtida skal kunne ha velkvalifiserte lærere i den samiske skolen.
Hva vil statsråden gjøre for at dette viktige studiet skal bli mer attraktivt for potensielle søkere?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det er riktig at søkningen til den samiske allmennlærerutdanningen har gått ned. Ved opptaket i 2001 var det 44 søkere, hvorav 21 var kvalifisert for opptak. I 2007 var det 18 søkere, hvorav 5 var kvalifiserte. Søkningen til den samiske førskolelærerutdanningen viser samme nedadgående tendens. I 2001 var det 36 søkere, hvorav 11 var kvalifisert for opptak, mens det i 2007 var 21 søkere og 3 kvalifiserte.

Opptakskravene til samisk allmennlærerutdanning er de samme som for norsk allmennlærerutdanning, dvs. krav om minst karakteren 3 i norsk og matematikk og en minste poengsum på 35. I tillegg er det krav om minst karakteren 3 i samisk. Kunnskaper i samisk er en betingelse for opptak, fordi undervisningen foregår på samisk. Etter min mening vil det ikke være riktig å stille andre krav om forkunnskaper til dem som skal ta samisk lærerutdanning enn til andre lærerstudenter. Lærerutdanningen kvalifiserer spesielt for samiskspråklige skoler, men også for den norske skolen.

En av grunnene til at søkertallet har sunket kan være at det tidligere eksisterte et oppdemmet behov for samisk lærerutdanning som nå er fanget opp, og at søkertallene nå reflekterer det reelle tilsiget av studenter som ønsker å gjennomføre en samisk lærerutdanning.

Et annet moment som kan ha påvirkning på søkningen til den samiske allmenn-lærerutdanningen, er at det er god dekning av samiskspråklige lærere i de samiske områdene. Det er i norske områder med samisk befolkning, særlig kystområdene, at det fortsatt er behov for lærere som kan undervise i og på samisk.

Det som gir like stor grunn til bekymring som rekrutteringen, er at så få av de studentene som tas opp til allmennlærerstudiet, fullfører utdanningen. I perioden fra 2001 fram til i dag er det rapportert at 11 studenter har fullført utdanningen.

Kunnskapsdepartementet er generelt opptatt av rekrutteringen til lærerutdanningene. I forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter Stortingsmelding nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken er tilgangen av lærere som kan undervise i og på samisk i skoler og barnehager ett av områdene departementet vil gripe fatt i. I den sammenheng vil jeg vurdere tiltak for å øke rekrutteringen både til samisk lærerutdanning og til samisk som valgfag i norsk lærerutdanning.