Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1530 (2007-2008)
Innlevert: 16.09.2008
Sendt: 17.09.2008
Besvart: 25.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er blitt gjort kjent med at den økonomiske situasjonen i Helse Vest kommer til å medføre en innsparing knyttet til bruk av TNF-hemmere. Dette er etter undertegnedes syn en uholdbar situasjon, dersom dette medfører at pasienter ikke lenger får tilbud om de medisinene den enkelte har mest nytte av.
Kan statsråden redegjøre for situasjonen TNF-hemmere i Helse Vest, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at denne pasientgruppen får tilbud om de medisiner de har behov for?

Begrunnelse

Undertegnede mener det er en viktig forutsetning at pasienter til enhver tid får de medisiner som den enkelte har størst utbytte av. Dette henger sammen med livskvalitet for den enkelte pasient, og i mange tilfeller også evne til å delta fullt ut i arbeidslivet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Vest RHF melder at Helse Vest siden RHF-ene overtok ansvaret for finansieringen av TNF-hemmere i 2006 har hatt et sterkt fokus på bruk av faglige retningslinjer som skal sikre likebehandling, og at de pasientene som har bruk for og nytte av TNF-hemmere får denne behandlingen. De nasjonale retningslinjene skal følges slik det fremgår av styringsdokumentet fra Helse Vest RHF til foretakene. I tillegg ligger prioriteringsforskriften til grunn for all behandling. Dette er grunnlaget for å sikre at de pasientene som har rett til nødvendig helsehjelp skal få den behandling de har behov for og rett til.

Helse Vest RHF melder videre at for å sikre god utnytting av ressursene til dette formålet, er det lagt vekt på å fremforhandle gode innkjøpsavtaler. Legemiddel i sykehus (LIS) har i samarbeid med medisinsk personell fra alle regionene utarbeidet rutiner for valg av medikamenter basert på nasjonale retningslinjer og faglige vurderinger, men også en økonomisk vurdering. På denne måten er det fokus på å benytte de legemidlene som det ressursmessig er fornuftig å bruke i helseforetakene. Ett annet viktig element i denne sammenheng er å avslutte behandlingen i de tilfellene der medisinen ikke har ønsket effekt.

Kostnadene ved bruk av TNF-hemmere må, på lik linje med annen behandling som omfattes av ”sørge for”-ansvaret, håndteres innenfor de budsjettrammene Stortinget har vedtatt for de regionale helseforetakene. Sykehusenes prioriteringer skal basere seg på en individuell vurdering av den enkelte pasient ut fra de behov som pasienten har, og lover og retningslinjer som gjelder, bl.a. prioriteringsforskriften. Behandlingen skal være i tråd med god medisinsk praksis og faglige retningslinjer, slik at den enkelte sikres mest mulig lik tilgang til behandling uavhengig av bosted og sosiale forhold. Det er den enkelte lege som derfor må vurdere hva slags behandling som skal gis.