Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1535 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 17.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med Stortingets behandling av endringer på Justis- og politidepartementets budsjett for 2007, uttalte statsråden på spørsmål om innføringen av det nye nødnettet, "La det ikke herske noen tvil om at vi jobber hver dag for at dette nå skal holde tidsmessig".
Kan statsråden forsikre om at tidsplanen for oppstart av første utbyggingstrinnet holdes, og at prosjektet er i henhold til de vedtatte økonomiske rammene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 opplyste Justis- og politidepartementet bl.a. følgende om Nødnett:

”Første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Stortinget vedtok 18. desember 2006 at et første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett i Norge skulle igangsettes, jf. St.prp. nr. 30 (2006 – 2007) og Innst. S. nr. 104 (2006 – 2007). Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for oppbyggingen av det omfattende telekommunikasjonssystemet og skal eie og forvalte nettet på vegne av staten. I St.prp. nr. 1 (2007 – 2008) ble Stortinget informert om at første utbyggingstrinn var forsinket med om lag åtte måneder ift opprinnelig fremdriftsplan.

Nødnettkontrakten gir leverandøren Nokia Siemens Networks et omfattende og samlet ansvar. Dette innebærer at selskapet til en fast avtalt pris, både skal levere det materielle utstyret, dvs. radionettet, et stort antall kommunikasjonssentraler hos nødetatene brann, helse og politi, brukerradioene, samt ta ansvaret for at komponentene virker sammen. Det er èn enkelt ansvarlig leverandør for alt utstyr. Staten bærer ikke ansvaret med å få utstyret til å virke sammen. I tillegg har leverandøren ansvar for opplæring og innføring av systemet i tre etater, samt operatøransvar. Nødetatene har ansvar for egne innføringsaktiviteter. Prosjektgjennomføringen sikrer tett involvering av alle nødetatene og at nettet blir tatt i ordinær bruk så snart det er ferdig, men innebærer samtidig en komplisert prosess med mange indre forhold som er gjensidig avhengig av hverandre.”

Det ble videre informert om at leverandøren er ytterligere en del forsinket i forhold til de opplysningene som ble gitt i St.prp. nr. 1 (2007 – 2008). Som følge av de nye forsinkelsene vil vi ikke kunne holde de tidsfrister vi tidligere har meddelt Stortinget. Arbeidet med å utarbeide nye planer for første byggetrinn har pågått i vår og sommer. Staten har inngått en fastpriskontrakt og de økonomiske konsekvensene er dermed begrenset. Investeringskostnadene øker ikke som følge av forsinkelsen. Bevilgningsbehovet blir imidlertid skjøvet utover i 2008 og 2009.

Justisdepartementet tar sikte på å legge fram ny framdriftsplan og gjøre rede for de konkrete kontrakts- og budsjettmessige konsekvenser i 2009-budsjettet.