Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1555 (2007-2008)
Innlevert: 19.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 01.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under årets beitesesong har MD sammen med LMD brukt store ressurser på å sette opp såkalte "rovdyrgjerder." Tilsynelatende har den viktigste konsekvensen av denne politikken vært å redusere arealene tilgjengelig for utmarksbeite mens beitedyrene ikke har vært trygge, noe situasjonen i Flendalen best beskriver.
Vil Stortinget få seg forelagt en evaluering av resultatene av gjerdingen, herunder oversikt over kostnadene, med kostnader pr. rovdyr og pr. beitedyr og erstatning for tapte utmarksarealer?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Erfaringsmessig er tiltak som skiller store rovdyr og sau i tid og rom beste måte å forebygge tap og konflikter. Gjerding i utmark er et omfattende tiltak, og jeg er klar over at det kan oppstå utfordringer i forbindelse med inngrep av denne typen. Samtidig innebærer tiltaket en langsiktig og målbevisst tilpasning til en situasjon der bestandene av de store rovdyra skal bevares i tråd med fastsatte bestandsmål nasjonalt og regionalt, samtidig som tap og konflikter skal minimeres. Erfaringene med rovviltsikre gjerder i Norge er foreløpig relativt begrenset, men erfaringene så langt tilsier at de i hovedsak fungerer godt. Dessverre har det oppstått enkelte tilfeller i sommer der gaupe og bjørn har kommet innenfor gjerdene.

Direktoratet for naturforvaltning vil få i oppdrag å foreta en evaluering av konsekvensene av gjerdeprosjektene i 2009, der alle relevante interesser vil bli belyst. For øvrig viser jeg til at Bioforsk, etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, fortløpende evaluerer standarden for rovviltsikre gjerder. Eventuelle endringer av standarden vil bli foretatt dersom det viser seg at det er behov for det. Sommerens tilfeller av gaupe og bjørn innenfor rovviltsikre gjerder vil bli tatt i betraktning ved en slik gjennomgang.