Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1558 (2007-2008)
Innlevert: 22.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 01.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Virksomhet i en bedrift kan påvirke nabobedrifter/boområder negativt. Myndighetene bør gjennom informasjon, kunnskap og reguleringer forsøke å begrense dette. Det fordrer at myndighetenes vurderinger er konsistente og at man kjenner lokale forhold. I Vatsfjorden har SFT og Mattilsynet kommet med motstridende vurdering om konsekvensene opphugging av borerigger vil ha for oppdretts- og fiskerivirksomhet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse to bedriftene begge kan få drive sin virksomhet?

Begrunnelse

Statens forurensningstilsyn (SFT) ga i 2005 AF Decom utslippstillatelse for virksomheten med å hugge opp gamle oljeinstallasjoner i Vatsfjorden i Rogaland. Prosjektet er stort og omfattende. Det vil blant annet bygges en 182 meter dypvannskai samt klargjøre 60 000 kvadratmeter bakareal. Det blir Nord-Europas største og mest moderne anlegg for demontering og gjenvinning av oljeplattformer, har AF Decom uttalt til Teknisk Ukeblad i høst. Anleggets kapasitet er fullbooket til 2014.
Prosjektet er ønsket velkommen av lokale myndigheter, og Vindafjord kommune har avsatt næringsområde til denne virksomheten. Beslutningene er blant annet bygget på vurderinger fra SFT, som tilsier at anlegget ikke har negative miljømessige konsekvenser. Men anlegget har også skapt bekymring blant deler av lokalbefolkningen og næringslivet. Dermed oppstår utfordringer for å sikre at ulike næringer kan leve i sameksistens.
Raunes fiskefarm er nærmeste nabo til AF Decom, bare 20 meter unna.
Bedriften har vært etablert i området siden 1999/2000. I et oppslag i Fiskeribladet Fiskaren 19.09.08 fremkommer det at selskapet i høst skulle sette ut rundt 30 000 torskeyngel, men ble nektet av Mattilsynet, fordi de vurderte forholdene som utilfredsstillende som følge av aktiviteten i området. I denne saken sier dermed SFT at AF Decoms virksomhet er uproblematisk, mens Mattilsynet kommer med motsatt konklusjon.
Begge bedrifter har alle nødvendige tillatelser til drift.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Driften ved AF Decoms mottaksanlegg er regulert gjennom utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Utslippstillatelsen ble revidert av fylkesmannen i 2007, og fylkesmannen stilte da nye og strengere utslippskrav til anlegget. Statens forurensningstilsyn (SFT) behandlet klage på dette vedtaket. SFT opprettholdt vedtaket med mindre endringer, og viste i sin avgjørelse blant annet til at det er satt strenge utslippskrav for kvikksølv og andre tungmetaller, og at det derfor er liten fare for negative effekter på helse og miljø. Videre har bedriften fått tillatelse til utfylling og sprengning i sjø knyttet til utbygging av kaianlegg fra fylkesmannen. Tillatelsen er påklaget, men det er ikke gitt oppsettende virkning. Bedriften har også fått tillatelse fra SFT til å forbehandle/demontere en lastebøye på bestemte vilkår. Denne aktiviteten vil i følge SFT ikke medføre vesentlig forurensning av Vatsfjorden. SFT har også lagt vekt på at Vindafjord kommune er positiv til at AF Decom utvider sin virksomhet og at dette er forutsatt i reguleringsplanen. SFT viser også til at det er stilt vilkår i tillatelsen for å redusere risikoen for forurensning av sjøen slik Raunes Fiskefarm tar opp i sin høringsuttalelse.

Ved behandling av søknader etter forurensningsloven, vurderer forurensingsmyndigheten de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. I dette tilfellet har forurensningsmyndigheten gitt tillatelse på nærmere bestemte vilkår som de har vurdert vil ivareta hensynet til helse og miljø på en tilfredsstillende måte. Dersom det i framtiden viser seg nødvendig å stille enda strengere krav vedrørende utslipp til sjø, vil dette være noe som Fylkesmannen i Rogaland har myndighet til å fatte vedtak om.

Vedtaket fra Mattilsynet gjelder forbud mot utsetting av torskeyngel på to lokaliteter i sjøen så lenge det pågår sprengningsarbeid knyttet til utbygging av kaianlegget hos AF Decom. Denne midlertidige anleggsvirksomheten med utfylling og sprengning i sjø medfører i følge vedtaket fra Mattilsynet trykkbølger og partikkelforurensing som kan være skadelig for den utsatte fisken. Påvirkningen vil opphøre når kaianlegget er ferdig utbygd. I følge Mattilsynet er Raunes Fiskefarm og AF Decom i dialog vedrørende de ulempene som den midlertidige anleggsvirksomheten medfører.