Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1562 (2007-2008)
Innlevert: 22.09.2008
Sendt: 23.09.2008
Besvart: 29.09.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bygdeforskning har lagt frem en rapport som viser at samdriftsbønder har mer tro på fremtiden enn bønder som ikke deltar i samdrift. Rapporten viser at samdriftsbøndene har fått mer fritid og færre av dem føler seg ensomme. Bønder som har uttalt seg om rapporten mener at samdrifter er viktig for fremtidens landbruk.
Vil de funn som er gjort i denne rapporten bidra til at statsråden og Regjeringen får et mer positivt syn på samdriftsinstituttet og bidra til å legge bedre til rette for økt bruk av samdrift blant bønder?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Undersøkelsen gjort av Bygdeforskning viser at den viktigste nytten bøndene får ved inngåelse i samdrift er styrket velferd gjennom å få mer ferie og fritid, samt bedre sikkerhet ved sykdom og ellers den generelle nytten av et arbeidsfellesskap. Videre viser undersøkelsen at samdrift er viktig for å kunne ekspandere produksjonen for noen, mens det for andre gir mulighet for en myk nedtrapping.

Jeg ønsker å legge til rette for et levende landbruk over hele landet og legger opp til en likeverdig behandling av ulike foretaksformer for å få til dette. Å ha et aktivt landbruk over hele landet krever blant annet en variert bruksstruktur og gode produksjonsmiljøer i alle deler av landet, der både enkeltbruk og samdrifter spiller en viktig rolle. I tilskuddsregelverket er enkeltbruk og samdrifter behandlet noenlunde likt, og i den grad det er ulikheter er dette til samdriftenes fordel. Det er dermed opp til den enkelte bonde hvilken foretaksform hun/han velger. Som undersøkelsen viser, kan det å organisere seg som en samdrift ha fordeler knyttet til arbeidsfellesskap, ordnet ferie og fritid, etc. Dette vil for de fleste bønder bare være en av mange faktorer som spiller inn ved en beslutning om man skal gå inn i samdrift eller ikke.

Videre vil jeg poengtere at det var under Bondevik II regjeringa, det ble vedtatt å endre regelverket for samdrifter, slik at samdrifter og enkeltbruk av samme størrelse blir behandlet likt. Jeg vil videreføre en politikk som tar sikte på å likebehandle samdrifter og enkeltbruk, da det etter mitt syn ikke gir noen menig å gi bedre betingelser for samarbeid mellom naboer, enn samarbeid innad i en familie.