Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1578 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Besvart: 29.09.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden forsikre seg om at faglige vurderinger blir ivaretatt i forbindelse med avgjørelsen om skjebnen til den omtalte samlingen nordiske og ikke-nordiske aviser av eldre årgang ved Universitetet i Oslo (UiO)?

Begrunnelse

De siste dagene har det vært flere oppslag i ulike medier vedrørende en samling eldre aviser i UiOs eie som er planlagt destruert.
Samlingen har vært oppbevart på Follum Gård, og består av både nordiske og ikke-nordiske aviser. Etter det undertegnede erfarer eier Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO den nordiske avissamlingen, mens UiO eier de ikke-nordiske avisene.
Samlingen sies å ha kulturhistorisk verdi, og undertegnede er svært opptatt av at faglige vurderinger blir ivaretatt i forbindelse med skjebnen til denne samlingen.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Etter at Universitetsbiblioteket (UB) og Nasjonalbiblioteket (NB) ble to selvstendige enheter i 1998, ble det gjort en klar deling, ved at Nasjonalbiblioteket har ansvar for de nordiske aviser og Universitetsbiblioteket for de øvrige utenlandske.

I tiden frem til 2002 gikk de to bibliotekene nøye gjennom sine samlinger. Blant annet ble nordiske aviser fra 1700 tallet, 1905 og krigsårene tatt vare på av Nasjonalbiblioteket. Universitetsbiblioteket vurderte de ikke-nordiske avisene. Dette ble gjort av fagpersonale og deler av samlingen ble innlemmet i Universitetsbibliotekets samlinger hvor man finner dem i dag.

For å sikre at uerstattelig materiale ikke gikk tapt, ble dette etter lister tilbudt de andre nasjonale bibliotek i Norden. Det materiale det var interesse for ble overført.

De avisene som befinner seg på Follum gård i dag er restene av det som Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket og de øvrige nordiske nasjonalbiblioteker ikke fant bevaringsverdig. Det er altså ikke snakk om noen samling selv om det er betydelige mengder.

Beslutningen om at dette skulle avhendes ble fattet på faglig grunnlag i 2002, og jeg har i dag fått opplyst fra Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Universitet i Oslo at de ikke finner grunnlag for å iverksette en ny gjennomgang av materialet.

Som følge av den store interessen for saken er destruering av avisene stanset, men universitetet vil fortsette arbeidet med å avhende avisene basert på følgende fakta;

- Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket, Det humanistiske fakultet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier er spurt om de ønsker å ha disse avisene, men ingen er interessert.

- En del av vurderingen er i hvilken grad materialet er tilgjengelig i andre bibliotek og dermed kan skaffes til veie. Hele bibliotekstanken er bygget på utstrakt samarbeid og deling av informasjon. Ifølge tidligere konklusjoner ved Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket så er alt materialet skannet, mikrofotografert eller på papir andre steder i verden.

- Det er ikke registrert noen etterspørsel etter avisene de årene (siden 2002) de har ligget lagret på Follum gård.

Universitetet avventer nå om det kommer noen offentlige aktører som ønsker å overta avisene. Hvis ingen melder seg, kan det være aktuelt å avhende dem til private fremfor destruksjon.