Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1579 (2007-2008)
Innlevert: 25.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Besvart: 01.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Avinors plan for virksomheten 2008-2010 (§10-plan) fremlagt 19.6.2008 fremkommer det at forventet flygelederbemanning vil ligge lavere enn operativt behov ved utgangen av 2009, 2010 og 2011. Heller ikke bemanningsbehov i flygeinformasjonstjenesten vil være dekket i denne perioden.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre tilgang på flygeledere og bemanning i AFIS for å sikre at flypassasjerene unngår forsinkelser pga. bemanningsmangel hos Avinor?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De bemanningsproblemene Avinor sliter med i dag henger sammen med de rasjonaliseringstiltakene som ble gjennomført i Avinor under den forrige regjeringen. Et sentralt trekk ved disse tiltakene var betydelige nedjusteringer i nyrekrutteringen av flygeledere. Resultatene av denne politikken, kombinert med de strenge kravene som stilles til utdannelsen av nye flygeledere, fører i dag til at det tar tid å nå opp på et nivå hvor det igjen er balanse mellom bemanning og bemanningsbehov.

Samferdselsdepartementet avholder jevnlige møter med ledelsen i Avinor der blant annet flygelederbemanningen er tema. De siste tallene vi har fått oppgitt i disse møtene er følgende:

Bemanning pr 31. desember 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bemanning 484 500 516 527 542 557 568 578

Behov 552 552 552 552 552 552 552 552

Over-/under-

bemanning

-68

-52

-36

-25

-10

5

16

26

Av prognosen fremgår det at tilstrekkelig flygelederbemanning ikke vil være sikret før i 2013.

Samtidig er det viktig å understreke at Avinor nå har en plan for å løse sine bemanningsproblemer, og allerede har rekruttert nye aspiranter som er i gang med sin utdannelse. Utdanningskravene, og markedet for flygeledere generelt, er av en slik karakter at det i dag ikke er mulig å dekke inn underbemanningen gjennom rask eller midlertidig innhenting av ledig arbeidskraft. Inntil videre vil derfor kapasitetsgapet måtte dekkes inn ved bruk av overtid. Fordi underbemanningen reduseres kontinuerlig vil risikoen for forsinkelser som skyldes manglende bemanning også bli redusert tilsvarende.

Min oppgave nå er først og fremst å påse at Avinor faktisk følger opp de signalene som er gitt. 3. september i 2007 utpekte jeg Avinor som leverandør av lufttrafikktjenester i det norske luftrommet. Gjennom dette vedtaket er Avinor blant annet pålagt å utarbeide en lovforankret kapasitetsplan som skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Første plan skal ferdigstilles innen 1. januar 2009, og Luftfartstilsynet har senest ved brev av 11. september 2008 minnet Avinor om denne forpliktelsen. Luftfartstilsynet vil kunne stille krav til måten planen utformes på og måten den begrunnes og underbygges på. Dersom det er nødvendig kan tilsynet også gi pålegg for å sikre etterlevelse av vedtaket.