Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1592 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Besvart: 07.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kommet med forslag til forskrift om krav til kompetanse hos anleggs- og områdekonsesjonærer. NVE går langt i å kreve at alle tekniske oppgaver skal utføres av nettselskapenes egne ansatte, og at all erfaring skal beholdes der. Forslaget innebærer en kraftig advarsel til nettselskaper som ønsker å effektivisere driften.
Ser statsråden at dagens utvikling er positiv og at den bidrar både til lavere nettleie og et bedre fokus på kjerneoppgavene hos selskapene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I tildelingsbrevet for 2008 fikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å følge opp nettselskapene når det gjelder rammer for utsetting av tjenester, for å sikre at dette gjøres i samsvar med gjeldende regelverk. NVE ble videre bedt om å utarbeide et forslag til forskrift om nettselskapenes rammer for utsetting av tjenester. NVE skulle legge vekt på å sikre en god prosess og dialog med alle berørte parter i dette arbeidet.

Forslaget til forskrift fra NVE har nylig blitt sendt departementet for vurdering og er p.t. fremdeles under behandling.

Departementet har mottatt en rekke innspill til NVEs forslag og disse vil bli tatt med i den videre vurderingen av forslaget. Jeg ber om forståelse for at det er for tidlig for meg å innta en bestemt oppfatning av forslaget før saken er ferdig behandlet.