Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1596 (2007-2008)
Innlevert: 29.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Besvart: 06.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener statsråden at det er fornuftig av Helse Midt-Norge å bruke sårt tiltrengte helsekroner til en ekstern granskning av konkurranseutsetting av ambulansetjeneste i Helse Midt-Norge, samtidig som Riksrevisjonen er i gang med sin granskning, og hva vil statsråden nå foreta seg i saken?

Begrunnelse

Helse Midt-Norge konkurranseutsatte i fjor ambulansetjenestene i 21 ambulanseområder. Først i september vart det kjent at styret i helseforetaket har gitt ei ekstraløyving på over 84 millioner til to av vinnerne i konkurransen, noe som skapte stor uro rundt saken i media. Undertegnede fremmet derfor den gang spørsmål om saken til helse- og omsorgsministeren, som ga svar tilbake 15.09.08, om at han på bakgrunn av styrevedtaket i Helse Midt-Norge RHF om at det ville bli ekstern gransking, ikke ville foreta seg noe på nåværende tidspunkt, men lovet å holde seg orientert om saken og de eventuelle konklusjoner som blir gjort i sakens anledning. Fagforbundet reagerte også sterkt på saken, og bad Riksrevisjonen om å granske anbudsprosessen, noe Riksrevisjonen nå er i gang med ifølge Klassekampen 26. september. Klassekampen kan også vise til at styret i Helse Midt-Norge har gitt advokatfirmaet Kvale & Co i Oslo oppdraget med å foreta en ekstern gjennomgang av "anskaffelsesprosessen og handtering av avtalene om kjøp av ambulansetjenester i Helse Midt-Norge. Kommunikasjonsdirektør Tor Haukaas i Helse Midt-Norge opplyser at prisen på den eksterne gjennomgangen vil ligge under grensen for utlysing av anbud, som er 500 000,- kroner, men oppgir heller ikke noen eksakt pris på det avtalte oppdraget. At regionale helseforetak sløser bort fellesskapet sine sårt tiltrengte helsekroner på denne måten, ser jeg på som svært alvorlig, og stiller meg spørrende til vurderingsevnen til de som styrer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er etter min oppfatning avgjørende for en god offentlig helsetjeneste at befolkningen har stor tiltro til kvaliteten i de tjenester som ytes, og at helsetjenesten for øvrig har et godt omdømme. Helsetjenesten skal ivareta et samfunnsansvar på mange områder og har også et ansvar for å forvalte store samfunnsressurser på en god måte. Det er viktig at en offentlig helsetjeneste opptrer ryddig i forhold til private aktører, ikke minst ved kjøp av private tjenester som skal inngå i det offentlige tjenestetilbudet. Det er viktig at offentlige anskaffelser preges av forutsigbarhet, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Når det gjelder denne konkrete saken, så har jeg ingen merknader til styrets vedtak fra 5. september i år om å foreta en ekstern gjennomgang av anbudsprosessen og den etterfølgende håndtering av avtalene. Dette var et vedtak som imøtekom de spørsmål som ble reist både i media og politisk omkring saken. Jeg viser i denne sammenheng til spørsmål nr. 1501 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve, hvor det nettopp ble bedt om en avklaring av hvorvidt Helse Midt-Norge RHF har opptrådt i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Det at Riksrevisjonen i ettertid har igangsatt undersøkelser i tilknytning til saken endrer ikke betydningen av styrets vedtak om ekstern gjennomgang. At også Riksrevisjonen velger å undersøke saken, bidrar til en ytterligere klarhet og åpenhet om hvordan denne saken har blitt håndtert. De to gjennomgangene av saken vil ha ulikt perspektiv. Riksrevisjonens gjennomgang vil ha en konstitusjonell tilnærming, mens den eksterne gjennomgangen initiert av Helse Midt-Norge RHF vil ha fokus på de interne prosesser og håndtering av saken i det regionale helseforetaket.

Jeg er tilfreds med at Helse Midt-Norge RHF har initiert en gjennomgang av saken og har merket meg at Riksrevisjonen har igangsatt en undersøkelse. Dette er viktig både i forhold til å sikre kvaliteten i fremtidige anskaffelsessaker, og i forhold til sektorens omdømme totalt sett. Jeg vil fortsatt holde meg orientert om saken og de eventuelle konklusjoner som vil bli trukket i denne sammenheng.