Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1594 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Vil samferdselsministeren respektere de demokratiske avgjørelser fattet av de folkevalgte i Horten kommune, som eier av fergekaia i Horten?

Begrunnelse

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet utredet en klassifisering av veinettet i Norge. Vegdirektoratet mener fergesamband bør klassifiseres på lik linje med den veien sambandet er en del av.
Statens vegvesen uttaler at riksvei 19 og riksvei 306 mellom E 6 i Østfold og E 18 i Vestfold, inkludert fergeforbindelsen mellom Horten og Moss, oppfyller kriteriene for riksvei. Horten kai er i dag eid av Horten kommune. Vegdirektoratet mener det må være et krav at fergekaia i Horten blir statlig dersom riksvei 19 fortsatt skal være riksvei, heter det i dokumentet fra Vegdirektoratet som omhandler forslag til klassifisering av riksveier ved gjennomføring av forvaltningsreformen om veier i Norge.
Undertegnede kan ikke se at en fergekai som tilfredsstiller de krav staten setter nødvendig vis må eies av staten. Horten kommune har foretatt store investeringer i og oppgraderinger av fergekaia de siste 10 til 15 årene for å sikre god drift. Fergesambandet og fergekaia er et viktig trafikknutepunkt som kommunen selvsagt ønsker å ivareta på best mulig måte Et samlet tverrpolitisk flertall i Horten har gitt uttrykk for at de ønsker at fergekaia fortsatt skal være i kommunens eie.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingets flertall har sluttet seg til at ansvaret for det vesentligste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferjesamband skal overføres fra staten til fylkeskommunene. Vegdirektoratet har nylig sendt ut et forslag til klassifisering av øvrige riksveger ved gjennomføring av forvaltningsreformen, på bred offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. november 2008.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke tatt stilling til klassifiseringen av riksvegnettet i forbindelse med forvaltningsreformen. Dette vil bli tatt stilling til etter at høringen har funnet sted, og etter at Vegdirektoratets endelige forslag ligger på bordet. Jeg finner det derfor ikke riktig på nåværende tidspunkt å gå nærmere inn i saken som berører Horten ferjekai.