Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1597 (2007-2008)
Innlevert: 29.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Besvart: 07.10.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): De frivillige organisasjonene spiller en helt avgjørende rolle i velferdssamfunnet. Bortfallet av automatinntekter har skapt utfordringer for organisasjonene. Norges Blindeforbund og andre organisasjoner søkte for mer enn 18 mnd. siden departementet om å kunne gå nye veier for å øke sine inntekter. I Dagsnytt 12.30, 25 sept. sier statsråden at det vil ta tid å gi organisasjonene svar. Svaret er arrogant og tyder på trenering.
Når vil statsråden åpne for nye og forbedrede inntektsmuligheter for organisasjonene?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortinget vedtok i juni 2003 å avvikle driften av gevinstautomater, jf Ot.prp.nr. 44 (2002-2003) og Innst.O.nr. 124 (2002-2003). Kultur- og kirkedepartementet har deretter hatt løpende dialog med de berørte organisasjoner for å sikre en mest mulig smidig overgang til en tilværelse uten automatinntekter. Automatdriften ble avviklet fra 1. juli 2007. Departementet hadde senest i januar 2008 møte med Norges Blindeforbund om organisasjonens fremtidige inntekter. Departementet sendt 23. mai 2008 brev til forbundet om det samme.

I forbindelse med Stortingets automatvedtak i 2003 ble det blant annet lagt til grunn at de 10 største humanitære organisasjonene (10 H) som hadde automatinntekter i 2001, skal få utbetalt en fast prosentandel av overskuddet fra Norsk Tipping, som kompensasjon for de tapte inntekter fra automatdriften. Ved Stortingets lovvedtak om dette i 2003 ble det lagt opp til at 18 prosent av Norsk Tippings overskudd skal fordeles samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som har hatt automatinntekter, og at de 10H skulle få en fast prosent andel av disse 18 prosentene. I St.meld.nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, ble det også lagt opp til at de frivillige organisasjonene skulle få utbetalt 1 milliard kroner ekstra i årene 2008 og 2009.

Når det gjelder Norges Blindeforbund, vil forbundet få utbetalt et beløp i størrelsesorden 7 mill. kroner i 2008. For 2009 og årene fremover vil beløpet bli betydelig høyere.

Jeg vil i løpet av inneværende år også fortsette dialogen med de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene i forhold til en fortsatt forsvarlig utvikling av den generelle aktiviteten på lotteri- og pengespillområdet.