Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1607 (2007-2008)
Innlevert: 30.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Besvart: 08.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Sverige har en stor villsvinstamme som forflytter seg nordover og som formerer seg mye. Det er observert villsvin i Norge som har kommet over grensen fra Sverige.
Hvilken oppfatning av denne problemstillingen har statsråden, og anses det i tilfelle som en positiv ressurs som kan utnyttes eller som et onde?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I Sør-Norge blir villsvin stadig observert i grensetraktene mot Sverige, til dels langt inne i Norge, blant annet som følge av økningen i den svenske bestanden. Det er imidlertid usikkert i hvilken utstrekning det allerede er etablert faste bestander i Norge. Villsvinoppdrett foregår i dag både i Norge, Sverige og Finland, og omfanget av dette har økt de senere år. Om man går noen tusen år tilbake i tid var villsvin også naturlig forekommende i Norge.

I forbindelse med utarbeidingen av den norske svartelista for fremmede arter i 2007, har Artsdatabanken vurdert villsvin og plassert arten i kategorien ukjent risiko for stedegent biologisk mangfold. Dette skyldes at arten potensielt kan ha negativ påvirkning på leveområder, andre arter og det genetisk mangfoldet, samtidig som det er fare for spredning av sykdommer og parasitter og negativ påvirkning på landbruksproduksjon. Arten er oppført på Verdens naturvernunion (IUCN) sin liste over de hundre verste invaderende artene i verden. Med bakgrunn i at villsvin er klassifisert som en fremmed art, og faren for negativ påvirkning på biologisk mangfold og landbruksproduksjon har Direktoratet for naturforvaltning for perioden 1. april 2007 til 31. mars 2012 fastsatt helårs jakttid for arten i hele landet.

For å bevare det biologiske mangfoldet i Norge er det etter min mening riktig å legge føre-var-prinsippet til grunn i slike spørsmål. Faren for negativ påvirkning er i dette tilfellet så stor, at frittlevende villsvin i norsk natur bør begrenses til et absolutt minimum.