Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 10.10.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden redegjøre for når ny forskrift om arbeidsgivers adgang til ansattes e-post mv. trer i kraft?

Begrunnelse

Statsråd Heidi Grande Røys sendte forslag til ny forskrift om arbeidsgivers adgang til ansattes e-post mv. Endring av personopplysningsloven, nytt kapittel i personopplysningsforskriften og ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven rundt på høring 17.10.06. Høringsfristen ble satt til 17. januar 2007.
I høringsbrevet opplyser statsråden at spørsmål knyttet til arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post og hvor grensen for lovlig innsyn går, har vært uklar og må forbedres.
Dagsavisen hadde 25.09.08 en artikkel som viser at hver fjerde arbeidstaker blir kameraovervåket på jobb. Dagsavisen henviser til en rapport utarbeidet av Fafo, på oppdrag fra LO. Ifølge rapporten opplever mange arbeidstagere det å bli overvåket som krenkende og psykisk belastende. Det fremgår også av artikkelen at Arbeidstilsynet ikke har fullmakt til å gripe inn i saker som omhandler kontroll og overvåking, mens Datatilsynet ikke griper inn der kontroll og overvåking har negative konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Utkast til e-postforskriften ble sendt på høring medio oktober 2006, med høringsfrist 17. januar 2007. Det kom inn mange høringssvar med til dels svært sprikende syn på saken. I grove trekk var det arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden som sto mot hverandre. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har, sammen med Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i tiden etter høringen arbeidet for å finne fram til en forskrift som tar hensyn både til arbeidsgiver sine behov for innsyn i elektronisk post og andre elektroniske dokument, og som samtidig tar hensyn til de ansattes rett til personvern. Det har vært et krevende arbeid som vi nå på det nærmeste er ferdige med.

Sammen med høring av utkast til e-postforskriften, ble også et forslag til endring i personopplysningsloven sitt saklige virkeområde, personopplysningslova § 3, sendt på høring. Denne endringen er nødvendig for å gi rettslig grunnlag for å vedta e-postforskriften. Det er Justisdepartementet som har lovansvaret for personopplysningsloven. Justisdepartementet fremmet derfor en ot.prp. om blant annet denne endringen i juni i år (Ot.prp. nr 71 2007-2008), der Stortinget blir invitert til å vedta den nødvendige endringen i personopplysningsloven. Behandlingen av denne proposisjonen er ennå ikke satt opp på Stortingets program.

Regjeringens arbeid med e-postforskriften er så godt som avsluttet. Jeg legger derfor til grunn at så snart personopplysningsloven inneholder den nødvendige forskriftshjemmelen, vil e-postforskriften kunne vedtas og settes i kraft.