Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:30 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 06.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er rundt 600 km med midlertidig oppsatte reingjerder i Finnmark. En god del av disse har blitt stående permanent i flere år. Gjerdene blir brukt for å unngå sammenblanding av ulike reinflokker og for å hindre at norsk rein på vinterbeite havner på finsk side av grensa. Andre brukere av utmarka i fylket ønsker at gjerdene tas ned når det ikke er rein i området.
Hva vil statsråden gjøre slik at vi kan få gode og konstruktive løsninger i denne saken?

Begrunnelse

Reindriftsutøvere har anledning til å sette opp midlertidige gjerder i områder hvor reinen befinner seg. En del gjerder har stått permanent i flere år da det medfører merarbeid for reineierne å ta dem ned når de skal flytte med flokken fra vinterbeite inne på vidda og til sommerbeite ved kysten, for så å måtte sette dem opp igjen når de flytter tilbake på seinhøsten. De som ikke driver med reindrift men som bruker utmarka til f.eks. jakt, fiske, bærplukking og vedhogst, er opptatt av at disse gjerdene ikke kan bli stående permanent, men at de må tas ned når det ikke er rein i området. Gjerdene medfører dessuten at en god del dyr og fugler, som f.eks. elg og ryper, vikler seg inn i eller flyr på gjerdenettingen med de følgene dette har for dyr og fugl.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Representanten Lysklætt viser til at det er registrert rundt 600 km med midlertidig oppsatte reingjerder i Finnmark. Dette kan også dreie seg om gjerder som er blitt stående over mange år og som i mange tilfeller skaper konflikter i forhold til andre interesser og brukere av utmarka.

Først vil jeg påpeke at disse opplysningene er framkommet nettopp på bakgrunn av arbeidet Reindriftsforvaltningen har utført med kartlegging av slike gjerder. Registreringene er gjort for å skaffe oversikt over omfanget og med det å kunne iverksette tiltak etter gjeldende regelverk.

Oppføring av gjerder og anlegg i reindriften reguleres av bestemmelsene i Reindriftslovens § 24. For oppføring av permanente gjerder kreves godkjenning fra departementet. Kravet om godkjenning omfatter også gjerder som regelmessig settes opp og tas ned på faste plasser, dvs. ved en etablert bruk av midlertidige gjerder. Reindriftsloven gir kun anledning til å sette opp et gjerde uten forutgående godkjenning hvis det oppstår behov for det i en akutt og uforutsett situasjon. Det forutsettes da at gjerdet tas ned etter bruk når behovet ikke lenger er til stede.

Reindriftens styringsorganer har klare hjemler for å gi pålegg om fjerning av ulovlig oppsatte gjerder og kan, om nødvendig, selv iverksette fjerning. Ut fra kartleggingen som er gjennomført i Finnmark av gjerder som mangler godkjenning, vil saken bli fulgt opp i samsvar med Reindriftslovens bestemmelser. I første instans vil den da bli forelagt for behandling i vedkommende områdestyre.

Jeg vil i denne forbindelse også vise til at det etter ny reindriftslov skal fastsettes regler for bruk og forvaltning av reinbeitedistriktets ressurser. Bruksreglene skal m.a. omhandle bruk og vedlikehold av gjerder og andre fellesanlegg. Ved avgjørelser om behov for og bygging av gjerder må det derfor tas hensyn til de bruksregler som blir utformet og vedtatt.

Jeg vil på denne bakgrunn følge saken nøye og holde meg orientert om forvaltningens arbeid og oppfølging.