Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:33 (2008-2009)
Innlevert: 06.10.2008
Sendt: 07.10.2008
Besvart: 10.10.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvorfor er ikke Kristiansand definert som pressområde i forhold til regelverk for støtte til studentboligbygging, og hva skal til for at Kristiansand skal komme med på listen over pressområde i henhold til dette regelverket?

Begrunnelse

Universitetet i Agder ble etablert som universitet 1. september 2007. I likhet med andre universitetsbyer, så sliter også studentene ved Universitetet i Agder med å få tak i studentboliger, og presset på boligene her er blant de høyeste i landet. I henhold til regelverket for støtte til studentboligbygging, så gis det ulikt tilskudd til det som defineres som pressområder og det som ikke defineres som pressområder. I Kristiansand gis det støtte til studentboliger hvis byggeprisen ikke overstiger 500 000 kroner, mens taket i pressområdene er på 600 000 kroner. Stavanger kom i 2007 inn på listen over hvilke byer som defineres som pressområder. I Fædrelandsvennen 30. september uttaler leder av boligavdelingen i Studentsamskipnaden følgende:

"Vi reagerer på at Kristiansand defineres slik. Sammen med Stavanger har vi størst press på studentboliger i hele landet, med en dekning på bare 10 prosent. Pressområder får byggestøtte dersom samlet pris ikke overstiger 600 000 kroner".

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Når et sted blir definert som pressområde i forhold til regelverket for tilskudd til studentboliger, er dette basert på en vurdering av flere forhold. Til grunn for vurderingen ligger blant annet en analyse av boligmarkedet utført av Husbanken jf. St. prp. nr 1 (2008-2009).

Departementet vurderer løpende spørsmålet om hvilke steder som bør defineres som pressområder. Departementet har foreløpig ikke mottatt dokumentasjon som har gitt grunnlag for å definere Kristiansand som pressområde. Departementet har i St. prp. nr. 1 (2008-2009) orientert om hvilke steder departementet anser som pressområder i denne sammenheng.

I representanten Michaelsen Schmidts brev er det referert til et utsagn fra leder i boligavdelingen i studentsamskipnaden. Jeg går her ut i fra at det menes Studentsamskipnaden i Agder. I sitatet står det at de har en dekningsgrad på 10 prosent. Jeg vil i denne sammenheng vise til at Studentsamskipnaden i Agder har rapportert til departementet at de for 2007 hadde en dekningsgrad på 14, 3 pst. som er nært opp til landsgjennomsnittet, og ikke 10 pst.

Regjeringen er opptatt av at alle skal ha en lik reell rett til utdanning, derfor er det i budsjettforslaget for 2009 lagt frem et forslag om en storsatsing på studentboliger.

I forslaget ligger det en økning på om lag 70 mill. kroner fra året før. Regjeringen ønsker å sette av om lag 220,8 mill. kroner til studentboliger. Dette vil gi om lag 1 000 nye studentboliger avhengig av hvor i landet disse blir bygd.

I tillegg er det foreslått at kostnadsrammen for hva en hybelenhet kan koste for å kunne motta statstilskudd, kan økes med inntil 100 000 kroner når dette behovet for økning er knyttet til miljø- og energifremmende tiltak samt universell utforming.

Med dette gis det dermed en mulighet for at studentboliger i Kristiansand kan bygges med en kostnadsramme på inntil 600 000 kroner.