Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:43 (2008-2009)
Innlevert: 07.10.2008
Sendt: 08.10.2008
Besvart: 20.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvor mange ruspasienter i Helse Sør-øst har ikke mottatt nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist, og hvilke hjemkommuner er disse pasientene tilhørende?

Begrunnelse

Det er en grunnleggende uro i Oslo over manglende tilbud til byens rusavhengige. Denne uroen begrunnes i at Oslos ruspasienter i mindre grad enn andre i regionen får tilgang til ledig kapasitet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Køene for å motta behandling stiger. Dette er en pasientgruppe som ikke alltid er i stand til selv å ivareta sine pasientrettigheter og benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Slik det fremgår av ventetidsrapporten fra Norsk Pasientregister (NPR) for 1. tertial 2008 er den gjennomsnittlige ventetiden for rusmiddelavhengige 75 dager sett landet under ett. Denne ventetiden var 8 dager lenger enn tilsvarende periode i 2007. For Helse Sør-Øst RHF sin del var gjennomsnittlig ventetid for de samme periodene de laveste sammenliknet med de andre helseregionene og var henholdsvis 53 dager for

1. tertial 2007 og 65 dager for 1. tertial 2008.

Som representanten Dørum er også jeg opptatt av at rusmiddelavhengige ikke skal måtte vente unødig lenge på behandling. Dessuten må vi sikre at alle får behandling innen den fristen som er fastsatt.

Tallene fra NPR sin rapport, som omtalt ovenfor, viser dessverre at det ble registrert fristbrudd ved 27 % av alle rusmiddelavhengige sett landet under ett. For helseregion sør-øst var andelen fristbrudd på 26 %. Andelen fristbrudd for rusmiddelavhengige sett landet under ett og innen helseregion sør-øst er selvsagt altfor høy.

Regjeringen har i St.prp. nr. 1 (2008-2009) foreslått å styrke tverrfaglig spesialisert behandling, inkludert legemiddelassistert rehabilitering, med 155 mill. kroner. Denne styrkingen vil være et betydelig bidrag til å kunne øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten på rusfeltet. Samtidig er det i budsjettforslaget også forutsatt en aktivitetsvekst på 1.5 %, noe som også vil gjelde for tverrfaglig spesialisert behandling.

I tillegg til disse forslagene vil jeg i neste års oppdragsdokument til de regionale helseforetakene forvente at den prosentlige veksten i ressursbruken innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling skal være høyere enn innen somatikken.