Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:45 (2008-2009)
Innlevert: 07.10.2008
Sendt: 08.10.2008
Besvart: 14.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Stadig flere nordmenn gifter seg med en utenlandsk statsborger. KrF har fått henvendelser fra slike par som opplever å bli kasteballer i systemet. Hovedproblemet ser ut til å være at de får forskjellige svar, ulike svar, uhøflege svar og ikke svar i de hele tatt fra de ulike instansene de er i kontakt med (politi, utlendingsmyndigheten sentralt og lokalt, tinghus og ambassade).
Ser statsråden utfordringen, og vil han foreta seg noe for å gjennomgå og samordne retningslinjene?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Utlendingsforvaltningen har kontinuerlig fokus på brukerservice og har som mål å sette bru-kernes behov i sentrum. Antall personer som ønsker å besøke, arbeide eller bo i Norge har økt kraftig de siste årene. Dette stiller ikke bare utlendingsforvaltningen overfor nye utfordringer, men også en rekke andre forvaltningsorganer som utenlandske borgere og berørte nordmenn kommer i kontakt med. Jeg er kjent med serviceutfordringene i utlendingsforvaltningen, og har tatt en rekke initiativ for å bedre dette.

Mye har blitt gjort både med hensyn til å koordinere informasjon mellom ulike etater, og å bedre servicenivået hos de ulike aktørene på utlendingsfeltet. Allerede i 2006 (St. prp. nr. 56 (2006-2007)) varslet Regjeringen at den ville sette i gang en bred gjennomgang av saksflyten på utlendingsfeltet for blant annet å finne fram til tiltak for bedre brukerservice. Arbeidet ble organisert i et tverrdepartementalt prosjekt (SVAR) mellom Arbeids- og inkluderingsdepar-tementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. Som en oppfølging av dette prosjektet er det nå igangsatt en konkret gjennomgang av ansvarsdelingen for forvaltningsoppgaver som ligger i henholdsvis politiet UDI og utenrikstjenesten. Regjeringen har lagt noen hovedprinsipper til grunn for denne gjennomgangen. Blant annet skal utlendingsforvaltningen framstå som enhetlig overfor brukeren. Det skal være en klar ansvarsdeling mellom aktører og enheter som har oppgaver knyttet til saksbehandlingen, og utlendingsforvaltningen skal være tilgjengelig for brukeren. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med konklusjonene fra denne gjennomgangen på egnet måte.

Videre ble det i år vedtatt en felles servicestrategi for hele utlendingsforvaltningen for perio-den 2008-2011 som alle de tre departementene på utlendingsfeltet står bak. Det overordnede servicemålet i denne strategien er ”Å utvikle en effektiv og brukervennlig utlendingsforvalt-ning som brukerne har tillitt til”. I tillegg har både Utlendingsdirektoratet og Utlendings-nemnda egne servicestrategier.

Departementet har også i tildelingsbrevet for 2008 pålagt Utlendingsdirektoratet å initiere samarbeidstiltak med andre sentrale aktører som politi, utenrikstjeneste og andre offentlige etater med sektoransvar på utlendingsfeltet. Utlendingsdirektoratet er tildelt et særlig ansvar for å bidra til at politiet og utenriksstasjonene gir riktig, oppdatert og felles informasjon til brukerne.

Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg er opptatt av at den informasjonen og veiledningen som gis til brukerne er korrekt og i tråd med tradisjonelle forvaltningsverdier. Både Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har helhetlig, ef-fektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning som felles mål.