Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:59 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 10.10.2008
Besvart: 20.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg ber om å få en oversikt over midler brukt til rassikring hvert år fra og med 2002 til og med budsjettforslag for 2009 og med finansieringskilde.
Oversikten må omfatte Kap 1320 post 31 rassikring, hva som spesifikt er brukt/finansiert på samme kapitel under postene 23, 30 og 60 til rassikring samt finansiering av rassikringstiltak med bompenger.

Begrunnelse

Det er stort udekket behov for midler til rassikring. Det er anslått til minst 20 mrd. kr. pr. 2008. I arbeidet med å finansiere nødvendig tiltak for å få dekket behovet innenfor en tidshorisont som folk finner akseptabel er det viktig å få en oversikt over det som på ulike vis er gjort av rassikringstiltak totalt og hvilken finansiering som er brukt.
I forbindelse med oversikten er det ønskelig å få opplyst om betegnelsen "rassikring" har vært brukt uendret gjennom hele denne perioden eller om betegnelse/klassifisering er blitt endret og ev. hvordan og hvorfor.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til tabellen nedenfor som viser bevilgninger og forutsatte eksterne midler til rassikringstiltak/tiltak med rassikringsgevinst i perioden 2002-2008 og i budsjettforslaget for 2009. Disse er fordelt på ulike budsjettposter og ulike typer ekstern finansiering. Beløpene er regnet om til 2009-prisnivå.

Mill. 2009-kr

År Post 30, inkl post 60 Post 31 Post 33 Bom-penger Forskudd Tilskudd

2002 231 230,4 7,0 24

2003 487 57,7 66,1 75 72

2004 381 200,1 67

2005 243 289,1 51,2 12 34

2006 360 332,7 19 8

2007 169 342,5 40 46 4

2008 92 342,5 31 79

2009 64 442,5 38 110Handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 fra forrige regjering, er lite ambisiøst på rassikring og lagt opp slik at hovedvekten av prosjekter med rassikringsgevinster kom tidlig i perioden. Vi har fulgt opp dette, noe som resulterer i en reduksjon i bevilgningene over post 30 mot slutten av perioden.

Jeg gjør oppmerksom på at forutsatte bevilgninger over post 30, inkl post 60, er basert på opplysingene i de årlige budsjettproposisjonene. Dette innebærer at det kan ha skjedd mindre endringer i ettertid, bl.a. som følge av omprioriteringer. Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at eksterne midler er basert på anslag i de årlige budsjettproposisjonene, ikke regnskapstall.

Det foreligger ikke oversikter over årlige bevilgninger til rasrelaterte drifts- og vedlikeholdstiltak. Arbeider som finansieres over post 23 utgjør imidlertid en svært liten andel av den samlede rassikringsinnsatsen.