Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:75 (2008-2009)
Innlevert: 13.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 23.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det eksisterer et vidtgående regelverk for merverdiavgift knyttet til begravelser og gravferd. Blant annet er avdøde en "vare" i forhold til moms-regelverket, og ileggelse av moms kan være avhengig av hvor i landet man bor i forhold til hvor man blir gravlagt. I tillegg er regelverket fullt av grenseoppganger som synes ganske spesielt, f.eks. er frakt av kiste til stedet der avdøde ligger momsbelagt, mens videre frakt med den avdøde er momsfritt.
Er statsråden enig i at det trengs en opprydning i regelverket?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Merverdiavgiftsplikten er i utgangspunktet generell og ikke knyttet til hvor i Norge omsetningen skjer. For at merverdiavgiftsplikt skal inntre må det imidlertid finne sted en omsetning. Dersom det ikke tas betalt for en tjeneste, skal det heller ikke beregnes merverdiavgift. Det gjør at samme tjeneste kan ytes både med og uten at merverdiavgift beregnes.

Utgangspunktet er videre at omsetning av alle typer varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige. For enkelte typer varer og tjenester er det likevel vedtatt enkelte lempinger i avgiftsplikten. Slike lempinger er blant annet gitt på dette området. Unntak av denne typen skaper lett vanskelige avgrensninger.

Det framgår av merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 8 at ”seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser” er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Unntaket gjelder bare for tjenester. Begravelsesbyråer skal derfor beregne merverdiavgift ved all vareomsetning.

I tillegg til unntaket for seremonielle tjenester er begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder transport av avdøde og tjenester som gjelder pakking og forsendelse av urner etter bisettelser fritatt for merverdiavgift. Disse fritakene ble gitt av Finansdepartementet 14. oktober 1969 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70, og er foreslått lovfestet i et utkast til en ny, teknisk revidert merverdiavgiftslov som ble sendt på høring 30. mars 2007.

Når det gjelder Kirkelig fellesråd sitt arbeid i forbindelse med gravferd er dette, med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70, unntatt avgiftsplikt ved omsetning av tjenester. Unntaket ble gitt under forutsetning av at de aktuelle tjenestene er oppgaver som Kirkelig fellesråd har ansvaret for. Det kan imidlertid synes som om dette arbeidet organiseres forskjellig i enkelte kommuner. Dette kan også ha innvirkning på om merverdiavgift skal beregnes eller ikke. Intensjonene med dette unntaket har ikke vært at like tjenester skal få forskjellig merverdiavgiftsbelastning.

Jeg vil derfor be Skattedirektoratet om å gjennomgå merverdiavgiftsreglene på dette området for å se om regelverket kan gjøres klarere.