Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:80 (2008-2009)
Innlevert: 14.10.2008
Sendt: 14.10.2008
Besvart: 21.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Aksjonsgruppa for E-18 i Telemark har krevd planfritt kryss på E-18 V/Åby i Bamble. I statsbudsjettet for 2009 er det satt av ca. 20 mill. til T-kryss på strekningen. Noe som ikke er i tråd med aksjonsgruppas krav.
Vil statsråden sørge for at vegvesenet etablerer planfritt kryss, samt sørge for at event. behov for ekstra midler for å fullføre krysset kommer på plass, og mener statsråden at Statens vegvesen sin fremgangsmåte med trusler om å flytte pengene til andre hvis ikke man går for disses forslag er akseptabel?

Begrunnelse

Aksjonsgruppa for E-18 i Telemark har i lang tid arbeidet for at det må komme på plass strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten på E-18 i Telemark. Aksjonsgruppa har blant annet krevd at det i tillegg til midtdelere må bygges en sammenhengende gang/sykkelvei mellom Rugtvedt og Dørdal for at myke trafikanter skal slippe å gå langs E-18. I tillegg har aksjonsgruppa krevd at det må etableres 5 planfrie kryss på E-18 i Bamble og Kragerø. Et av disse kryssene (Åby-krysset)ligger inne i Statens vegvesen sitt handlingsprogram perioden 2006-2009 inne med finansiering i 2009. I statsbudsjettet for 2009 ligger det inne ca. 20 millioner kroner til utbedring av Åby-krysset som T-kryss. Dette er ikke i tråd med kravene som aksjonsgruppa har fremmet både for statsråden, transport- og kommunikasjonskomiteen og Statens vegvesen. I forbindelse med kommunens arbeid med reguleringsplanen for området ble det under behandlingen i Teknisk komité i Bamble kommune, gitt klar beskjed fra saksbehandler at dersom kommunen ikke aksepterte forslaget om T-kryss så ville vegvesenet legge inn innsigelser, dersom kommunen gikk for planfritt kryss, samtidig som man truet med at pengene da også ville bli tatt bort fra det aktuelle krysset. I forbindelse med statsbudsjettet som nå er fremlagt legges det til grunn at man skal bruke ca. 20 millioner til å utbedre krysset som et T-kryss.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar om samme sak datert 19. september 2007 til Fremskrittspartiets stortingsgruppe. I svaret redegjorde jeg for at det langsiktige mål er at E18 gjennom Bamble skal ha firefelts veg med midtdeler og planskilte kryss. Strekningen inngår i konseptvalgutredningen og påfølgende KS1 (ekstern kvalitetssikring i tidelig planfase) for strekningen Langangen-Grimstad, som vil gi føringer for fremtidige, langsiktige løsninger og videre planlegging.

Inntil det er aktuelt med en større utbygging av E18 gjennom Bamble mener jeg det er nødvendig å utføre trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende E18 for å avhjelpe ulykkessituasjonen. Utbedringen av blant annet Åbykrysset inngår i denne tiltaksstrategien. Utbygging til fullkanaliserte T-kryss med venstresvingefelt forventes å gi god effekt, der nytt kanalisert T-kryss gir en god trafikksikker løsning med god sikt og lite kryssende trafikk. Med uavklarte løsninger for fremtidig E18 gjennom Bamble er det etter mitt syn ikke riktig nå å bygge fullt ut planskilte kryss, da det er usikkert om de vil inngå i en permanent løsning.