Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:92 (2008-2009)
Innlevert: 15.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Skuffelsen er svært stor etter at Regjeringa i St.meld. nr. 32 (2007-2008) om scenekunst nærmest har degradert Beaivvás Sámi Teáhter til å være ei fri gruppe. I 1992 utarbeidet kulturminister Åse Kleveland ei stortingsmelding, "Kultur i tiden", hvor Beaivvás fikk status som et av de fire nasjonale teatrene i Norge. I 2002 ble Beaivvás overført til Sametinget og ble fortsatt definert som et nasjonalt teater for samene.
Hvordan vil statsråden nå bidra slik at Beaivvás kan få realisert planene om et eget teaterbygg?

Begrunnelse

Ifølge NRK-Nordland den 13.10. så ønsker kulturministeren et skikkelig kulturløft for hele landsdelen. Dette rimer svært dårlig med det som faktisk skjer i landsdelen ved at Beaivvás Sámi Teáhter som det profesjonelle og kulturelle flaggskipet det er for det samiske folk, nå blir degradert. Beaivvás har hatt svært stor betydning for oppblomstringen i samisk kulturliv etter etableringen i 1981 og det er på høy tid at planene om et eget teaterbygg i Kautokeino kan bli en realitet etter 27 år.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som en oppfølging av St.meld. nr. 61 (1991-92) Kultur i tiden og Innst. S. nr. 115 (1992-93) fikk Den Norske Opera, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Den Nationale Scene og Beaivváš Sámi Teáhter fra 1995 hele det offentlige tilskuddet fra staten. Tilskuddene ble bevilget under kap. 324 Teater- og operaformål, post 70 Nasjonale institusjonar.

I forrige regjeringsperiode, som oppfølging av St. meld. nr. 55 (2000-2001) Om Samepolitikken ble midler til samiske tiltak under Kulturdepartementets budsjett fra 2002 samlet under en post, post 53 Samiske kulturformål, under kap. 320 Allmenne kulturformål. Som følge av dette ble det forvaltningsmessige ansvaret for en rekke formål, herunder tilskuddet til Beaivváš Sámi Teáhter overført til Sametinget. Alle partiene på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, sluttet seg til forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statlige tilskudd til samiske tiltak til Sametinget, jf. Budsjettinnstilling S. nr. 2 (2001-2002).

Siden regjeringsskiftet har tilskuddene til samiske formål økt fra 32,1 mill. kroner i 2005 til 62 mill. kroner som er foreslått for 2009. Dette innebærer nær en dobling av bevilgningene. I tillegg kommer byggetilskudd og støtte til samiske aviser.

I St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene foreslås det at Beaivváš Sámi Teáhters oppnådde resultater skal presenteres sammen med rapporteringen fra de øvrige teatrene slik at Beaivváš Sámi Teáhter blir sett i sammenheng med resultater fra de øvrige teaterinstitusjonene med fast årlig støtte. Departementet vil også invitere til at samisk scenekunst skal omfattes av den systematiske kvalitative evalueringen som skal initieres for de øvrige institusjonene. Det er derfor ingen forhold som understøtter påstanden om at Beaivváš Sámi Teáhter er degradert til å være en fri gruppe.

Planene om nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi Teáhter er omtalt i St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken, pkt. 15.6 Investeringer i samiske kulturbygg. I meldingen foreslår Regjeringen at en som hovedregel bør ta i bruk husleieordninger i statlig finansiering av nye kulturbygg som prioriteres av Sametinget, og at Sametinget får alt ansvar for å prioritere mellom aktuelle byggeprosjekter. Dersom Stortinget slutter seg til forslaget i meldingen, og etter at departementet har hatt konsultasjoner med Sametinget om dette, vil nybygg for Beaivváš Sámi Teáhter kunne gjennomføres innenfor husleieordningen i staten. Realisering av planene krever at Sametinget prioriterer prosjektet før andre nye samiske kulturbygg.