Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:93 (2008-2009)
Innlevert: 16.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Hva vil Regjeringen gjøre for å hindre at flere anlegg får problemer med resistent lakselus?

Begrunnelse

Flere oppdrettsanlegg sliter med at lakselusa har blitt resistent mot avlusningsmidlet Slice. Man har hatt tilfeller av resistent lakselus i Trøndelag, og nå i Austevoll i Hordaland. Havforskningsinstituttet mener at en må vente en økning i lakselus som blir resistente mot behandlingsmidler.
Havforskningsinstituttet hevder at kampen mot lakselusa må intensiveres, skal man fortsatt ha en bærekraftig oppdrettsnæring.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 68, som ble sendt Stortinget 20. oktober 2008, for en generell besvarelse om utfordringer knyttet til resistent lakselus.

Etter at svaret ble avgitt, har Mattilsynet sendt ut til fiskeoppdrettere og fiskehelsetjenestene i området fra Haugesund til Sotra et konkret forslag til foreløpig tiltaksplan mot Slice-resistent lus. Forslaget inneholder følgende tiltak:

- Fjerne resistent lus på den konkrete lokaliteten.

- Forby bruken av Slice i en nærmere definert sone rundt den konkrete lokaliteten.

- Oppfordre på det sterkeste oppdrettere som holder til i området fra Haugesund til Stord om å benytte seg av andre lusemidler enn Slice frem til felles avlusning i desember 2008 – januar 2009. (Forbud kan komme i enkeltområder dersom det blir vurdert som nødvendig).

- Spesielt fokus på forsvarlig avlusning. Mattilsynet vil føre tilsyn med gjennomføringen.

- Kartlegging av følsomheten for Slice, først i nærområdet til den rammede lokaliteten, siden i en større sone.

- Stimulere til økt bruk av leppefisk.

Mattilsynet vil fortløpende evaluere tiltakene, og ytterligere tiltak vil bli satt i verk dersom dette blir nødvendig.

For øvrig vil jeg peke på at Regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett for 2009 (Fiskeri- og kystdepartementets budsjettproposisjon), har framholdt at både Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskingsinstituttet, Veterinærinstituttet og Forskningsrådet forutsettes å prioritere arbeidet med lakselusproblematikken ut fra respektive ansvarsområder.