Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:95 (2008-2009)
Innlevert: 16.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Vil statsråden se på eventuelle nye løsninger og effektivisering når det gjelder registrering og kontroll av tilhengere og kjøretøy?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet en rekke ganger om lite ensartet praksis og lange ventetider ved registrering og kontroll av kjøretøy og tilhengere ved Statens vegvesen. Dette rammer folk flest og ikke minst de som driver næring. De færreste som har jobb eller driver virksomhet har tid til å sitte en hel dag ved en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen, for å få kontroller og papirer i orden. Dette legger beslag på folks tid og er dårlig samfunnsøkonomi.
Konkret har undertegnede blitt kontaktet i forhold til hestehengere og tilhengere til dyretransport. Mange slike hengere bygges og tilpasses på forskjellige hengerunderstell, mens andre bygges som ferdig hengere til dyretransport. Uansett er ventetiden for å få godkjenning lang og mange har lagt igjen utallige uproduktive timer på venterommene på de forskjellige trafikkstasjoner.
Undertegnede mener det bør kunne finnes bedre og enklere løsninger. En løsning kunne for eksempel være typegodkjenning av understell og hengere, hvor videre kontroll for godkjenning utføres hos verksted som er godkjent for "EU-kontroll". Dette ville kunne redusere presset på Statens vegvesen sine kontrollstasjoner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er viktig for alle brukere av vegvesenets tjenester at disse utføres innen akseptable rammer, både med hensyn til tid, avstander og kostnader. Jeg har derfor hatt et tett samarbeid med Vegdirektoratet om lokalisering og omfang av tjenestetilbudet.

Jeg vet at Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å effektivisere arbeidet med godkjenning og registrering av kjøretøy. Etaten har et spesielt fokus på ventetidsproblematikken og på å tilpasse ressursbruken til etterspørselen. Resultatene så langt viser at ventetidene er blitt kortere, men at de enda ikke er på et tilfredsstillende nivå.

Vegvesenet arbeider også aktivt for at flest mulig kjøretøy kan komme inn under den nasjonale typegodkjenningsordningen. I tillegg innføres et nytt godkjenningsdirektiv fra våren 2009 som utvider ordningen med EU-typegodkjenning til å omfatte flere kjøretøytyper. Direktivet åpner i tillegg for trinnvis godkjenning, noe som vil kunne bidra til å effektivisere godkjenningsprosessen.

Jeg vil fremheve at vegvesenet ved kontroll og enkeltgodkjenning av kjøretøy ofte også utøver myndighet etter andre etaters regelverk, bl.a. for Mattilsynet der det stilles særskilte krav til kjøretøy for dyretransport og for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der kjøretøyet skal brukes til transport av farlig gods. Vegvesenet utøver også myndighet på vegne av toll- og avgiftsmyndighetene ved avgiftsklassifisering av kjøretøy. Disse regelverkene har tekniske krav som er omfattende og detaljerte og som kommer i tillegg til kravene som følger av kjøretøyforskriften. Dette tilsier at det samlet må påregnes noe tid for å kunne utføre en tilfredsstillende kontroll og godkjenning.

Jeg har tillit til at Staten vegvesen jevnlig vurderer sine kontroll- og godkjenningsrutiner med formål å kunne drive mest mulig effektiv tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Jeg har også tiltro til at det arbeidet som nå pågår internt i etaten, knyttet til organiseringen av vegvesenets virksomhet, vil bidra til at ventetiden for å få utført kontroll-, godkjenning- og registrering av kjøretøyer vil bli tilfredsstillende.