Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:105 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 20.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fergeavløsningsprosjekter får statlig tilskudd for kostnader til ferge begrenset til 15 år til tross for at veg varer i 50-100 år. Ofte tvinges derfor lokale og regionale myndigheter til å foreslå bompengefinansiering på slike prosjekt. Det er også et vilkår at lokale myndigheter eller bompengeselskap forskotterer de fremtidige statlige innsparingene til ferge.
Vil statsråden ta initiativ til å øke tilskottstiden og å forskottfinansiere statlige fergebesparelser for å bedre økonomien i fergeavløsningsprosjekt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først vise til at rammene for ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd er lagt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2001-2002), St.prp. nr. 60 (2001-2002), St.prp. nr. 67 (2002-2003) og St.prp. nr. 64 (2004-2005). Hovedmålet med ordningen er at hele eller deler av det statlige ferjetilskuddet til et ferjesamband kan brukes til å (del)finansiere et veganlegg til erstatning for ferjesambandet.

Det innsparte ferjetilskuddet skal iht. dagens rammer regnes i en periode på maksimalt 15 år. I hvilken grad det bør åpnes for å øke ferjetilskuddsperioden, er nå til vurdering i Samferdselsdepartementet. Departementet vil evt. komme tilbake til Stortinget med dette. Jeg oppfatter videre at det er spørsmål om staten kan forskottere de statlige ferjebesparelsene, for å bedre økonomien i prosjektet. Jeg ser en slik løsning som lite aktuell. Det ville i så fall bety at staten forskotterer og så tilbakebetaler til seg selv. Jeg mener at ordningen fortsatt bør baseres på at det er en forskotteringsmulighet for bompengeselskap og lokale myndigheter.

Stortinget har sluttet seg til at ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer i det vesentligste skal overføres til fylkeskommunene fra 1. januar 2010, jf. St.meld. nr. 12 (2006-2007) og Innst. S. nr. 166 (2006-2007). Det vegnettet som overføres til fylkeskommunene vil betegnes fylkevegnett og det vegnettet som fremdeles er statlig betegnes riksvegnett etter at reformen trer i kraft, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009).

Jeg legger til grunn at ansvaret for statlige investeringer på det øvrige riksvegnettet som overføres, vil bli overført til fylkene når forvaltningsreformen trer i kraft i 2010. Dette betyr at fylkene vil bli ansvarlig for bevilgninger av midler til prosjektene etter 2009 inkl. evt. utbetaling av forutsatt innspart ferjetilskudd over 15 år etter at prosjektet er åpnet for trafikk.