Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:114 (2008-2009)
Innlevert: 21.10.2008
Sendt: 21.10.2008
Besvart: 29.10.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvor langt er regjeringens arbeid med oppsummering og konsekvensvurdering av tjenestedirektivet kommet, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak med
regjeringens vurdering?

Begrunnelse

I et brev til opposisjonspartiene på Stortinget 16. februar 2007 skrev statsministeren om disse partienes anmodning om en redegjørelse fra Regjeringens side i Stortinget om tjenestedirektivets konsekvenser for Norge bl.a. følgende:

"Direktivteksten er nå på bred høring. Det er satt frist til 22. februar i år med å gi høringsuttalelser. Etter dette vil regjeringen oppsummere høringsuttalelsene og komme tilbake til Stortinget med sin vurdering på egnet måte."

I et svar til Stortinget i november samme år skrev Nærings- og handelsdepartementet at man var i ferd med å gjennomgå høringsuttalelsene og vurdere innspillene som var kommet:

"Arbeidet med tjenestedirektivet konsentrerer seg videre om å beskrive innholdet i direktivet og kartlegge og vurdere konsekvensene av en eventuell implementering av tjenestedirektivet i norsk rett.
En viktig oppgave er å kartlegge hvilke tillatelsesordninger i norsk rett som kan komme inn under tjenestedirektivet. Det vurderes også om lovgivningen innenfor de ulike områder inneholder nærmere opplistede krav som vil eller kan virke diskriminerende i forhold til nasjonalitet, og krav som begrenser tjenesteyteres mulighet til å drive ulike typer virksomhet samtidig. I tillegg kartlegges det hvorvidt det stilles krav i norsk lovgivning til tjenesteytere som vil yte tjenester i Norge på midlertidig basis, og som faller inn under tjenestedirektivets virkeområde.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på et egnet tidspunkt og på egnet måte".

Når representanter for Regjeringen nå varsler at det er aktuelt å bruke reservasjonsretten mot direktivet, er det ønskelig å få avklart når og på hvilken måte Regjeringen vil komme til Stortinget med saken.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Regjeringen sendte 1. juli i år ut et høringsnotat om tjenestedirektivet på en bred offentlig høring. Fristen for innspill var 20. oktober.

Det har nå vært gjennomført flere høringer om tjenestedirektivet I tillegg har vi innhentet 9 eksterne utredninger for å få kartlagt direktivets konsekvenser på ulike områder. En arbeidsgruppe med representanter fra departementene har utredet mulige endringer i norsk lov som følge av direktivet.

Regjeringen vil nå gå gjennom høringsinnspillene som har kommet i denne runden, samt annet tilgjengelig materiale om tjenestedirektivet. Deretter vil vi ta stilling til om direktivet bør innlemmes i EØS-avtalen.