Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:127 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 23.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan vil Regjeringen følge opp klimaforliket om en opptrapping av satsingen over lavenergiprogrammet?

Begrunnelse

Det inngår i klimaforliket at satsingen på det nyetablerte lavenergiprogrammet skal trappes opp. Det skal settes av tilstrekkelige midler til kompetanseoppbygging i næringen, gjennomføring av forbildeprosjekter og forskning og utvikling på stadig mer energi- og miljøvennlige byggevarer og byggeløsninger. Regjeringen foreslo ikke å trappe opp denne satsingen i statsbudsjettet for 2009.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg er et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene, Enova, Statsbygg, Statens byggtekniske etat, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Husbanken. Programmet er basert på en avtale som ble undertegnet 7. september 2007.

Olje- og energidepartementet følger opp lavenergiprogrammet gjennom sine underliggende etater, Enova og NVE, som bidrar til finansieringen og med egen kompetanse. Tilsvarende følges programmet opp av Kommunal- og regional-departementet gjennom deres etater.

Målsettingen med programmet er å styrke kompetansen i byggsektoren og bidra til mer effektiv energibruk og omlegging til ny fornybar energi. Dersom samarbeidet resulterer i konkrete prosjekter og aktiviteter, kan disse søke om støtte i Enova SF.