Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:132 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 04.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Jernbaneverkets årsrapport for 2007 opplyses det at Gjøvikbanen har den beste punktligheten av alle baner i Norge med 95 pst. Kongsvingerbanen er den dårligste med 79 pst. Gjøvikbanen er konkurranseutsatt og resultatene er gode også ut ifra disse kriteriene.
Vil statsråden foreta tilsvarende grep for Kongsvingerbanen for å bedre situasjonen på Kongsvingerbanen?

Begrunnelse

Kongsvingerbanen og forbindelsen Oslo-Stockholm framstår som stemoderlig behandling. Tilbudet er svakt og står i fare for ikke å være et attraktivt alternativ. Det har mange årsaker, men resultatet er at for mange reisende er kun bil og buss de aktuelle kommunikasjonsmidler. Rv2-utbyggingen er forsinket og trafikkbelastningen er så stor at den er nær vegens kapasitet. Et bedre og mer velfungerende togtilbud vil kunne avlaste dette og det haster derfor å få fokus på hvordan Kongsvingerbanen kan bli et bedre tilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Staten ved Samferdselsdepartementet er kjøper av persontransporttjenester med tog på både Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen og har i sitt oppfølgingsarbeid fokus på punktlighet og regularitet på begge banestrekningene uavhengig av hvordan staten opprinnelig inngikk kontrakten med selskapene.

God punktlighet avhenger av en rekke forhold. Gjøvikbanen er en banestrekning som i langt mindre grad enn Kongsvingerbanen berøres av driftsforstyrrelser i Oslotunnelen og på andre baner. Dette skyldes for det første at de fleste av togene på Gjøvikbanen kjører isolert fra øvrig trafikk med unntak av Bergensbanens godstog mellom Grefsen og Roa som hovedsakelig trafikkerer strekningen på sen kveld, natt og tidlig morgen. For det andre er Oslo S endestasjon for hovedandelen av Gjøvikbanens tog, noe som innebærer at togene unngår å kjøre gjennom den overbelastede Oslotunnelen. Persontransporten på strekningen tilbys av NSB Gjøvikbanen AS som har ensartet togmateriell og eget togpersonell. Selskapet har stort fokus på å identifisere og korrigere årsaker til punktlighets- og regularitetsavvik som skyldes forhold som selskapet selv kan forbedre. Gjøvikbanens tog kan vise god avgangspunktlighet.

Kongsvingerbanens tog har svakere avgangspunktlighet. Togene kjøres til og fra Skøyen og berøres av driftsforstyrrelser i Oslotunnelen og på andre baner. Kongsvingerbanen kommer inn på hovedbanen ved Lillestrøm og strekningen mellom Lillestrøm og Oslo S har en høyere togtetthet per døgn enn det noen deler av Gjøvikbanen har. Videre er kapasitetsutnyttelsen på deler av Kongsvingerbanen (mellom Lillestrøm og Årnes) høyere enn kapasitetsutnyttelsen på Gjøvikbanen er. Togmateriellet som benyttes på Kongsvingerbanen turneres også på andre baner (Østfoldbanens østre linje) og kan derfor også bli påvirket av forsinkelser på Østfoldbanen.

På Kongsvingerbanen har det i tillegg pågått større infrastrukturarbeider med saktekjøringer i forbindelse med ballastrensing og oppgradering av banen. Oppgraderingene vil på sikt gi færre feil, bedre komfort og mer punktlige tog.

En stor del av forsinkelsene skyldes utfordringer ved gammel infrastruktur. Jeg mener derfor at helt sentralt for å bedre punktligheten, er å forbedre infrastrukturen. Regjeringen har tatt tak i dette og satset på vedlikehold og fornyelse av det eksisterende jernbanenettet ut over det som det var lagt opp til i Nasjonal transportplan for 2006-2009. Som ledd i arbeidet med å forbedre driftsstabiliteten i togtrafikken i Vestkorridoren, ble det bevilget 100 mill. kr ekstra til pågående arbeid med utbedringer i Oslotunnelen i forbindelse med RNB 2008. Det er i tillegg foreslått bevilget 220 mill. kr til videreføring av dette fornyelsesarbeidet i regjeringens budsjettforslag for 2009. Som tidligere nevnt kjøres Kongsvingertogene til og fra Skøyen og berøres av driftsforstyrrelser i Oslotunnelen. Dette arbeidet vil derfor også gi positive ringvirkninger for persontrafikken på Kongsvingerbanen.

Jeg legger til grunn at både Jernbaneverket, NSB AS og NSB Gjøvikbanen AS gjør sitt til at punktligheten blir så god som mulig og jeg vil følge utviklingen fremover nøye.