Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:142 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til statusrapporten som er utarbeidet av Foreningen for Kroniske Smertepasienter, som gir uttrykk for foruroligende sider av behandlingssituasjonen for denne pasientgruppen. Undertegnede er videre blitt kontaktet av en rekke pasienter som underbygger grunnlaget for en slik bekymring.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av situasjonen for denne pasientgruppen, og vil han eventuelt åpne opp for at private aktører kan få rammevilkår som sørger for at de kan behandle flere pasienter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til statusrapporten som er utarbeidet av Foreningen for Kroniske Smertepasienter, som gir uttrykk for foruroligende sider av behandlingssituasjonen for denne pasientgruppen. Undertegnede er videre blitt kontaktet av en rekke pasienter som underbygger grunnlaget for en slik bekymring.
Kroniske smertepasienter er en pasientgruppe som har behov for tett og god oppfølging fra helsevesenet. Det er derfor, slik undertegnede ser det, behov for en helhetlig gjennomgang av det tilbudet disse mottar i dagens helsevesen. Videre vil det være nødvendig, slik jeg ser det, å sørge for at de private tilbudene, spesielt smerteklinikker, gis de nødvendige rammer for å ivareta denne pasientgruppen på en best mulig måte. Undertegnede ber derfor om statsrådens redegjørelse, også knyttet til bruk av de private tilbudene som eksisterer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Mange pasienter med kroniske smerter har det vanskelig; de kan føle seg stigmatisert og maktesløse. Det er vanskelig både for legene og for pasientene fordi smertetilstandene ofte kan være så komplekse og sammensatte. Kroniske smerter har tradisjonelt vært vurdert av helsepersonell som symptom på en sykdom, og vurderingen har vært at når sykdommen behandles, vil smertene forsvinne. Bevisstheten om kroniske smerter som en sykdom i seg selv blitt mer akseptert i den senere tid. Kroniske smertepasienter behandles enten av allmennlege eller får henvisning til spesialist. For mange som lider av kroniske smerter kreves det oppfølging fra et tverrfaglig sammensatt smerteteam, som har sin base ved en smerteklinikk.

Som kjent har departementet tidligere stilt et eksplisitt krav gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene om at det skal bygges opp tilstrekkelig kompetanse på området og styrke behandlingskapasiteten, spesielt ved smerteklinikkene.

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a er de regionale helseforetakene tillagt et ”sørge for”-ansvar for å sikre pasientene i sin region nødvendige helsetjenester. Det er også de regionale helseforetakene som må plassere kroniske smertepasienter riktig i en prioriteringsmessig sammenheng.

Helsedirektoratet er i ferd med å utvikle veiledere for rettighetstildeling og fristfastsettelse innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten, såkalte prioriteringsveiledere. Kroniske smerter er blant disse fagområdene. Disse veilederne skal bidra til en mer enhetlig praksis og bidra til riktigere prioritering av pasienter med kroniske smerter.

Når det gjelder representantens spørsmål om private tjenesteytere, vil jeg vise til pasientrettighetsloven. Med hjemmel i § 2-1 fjerde ledd kan de pasienter som har blitt tildelt status med rett til nødvendig helsehjelp og som ikke har fått behandling innen fastsatt frist, kreve å bli behandlet enten i utlandet eller fra en annen tjenesteyter i Norge.