Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:158 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at Helse Sør-Øst har gitt avslag på søknader om muligheten for sykehusene til å foreta operasjonell leie av medisinsk utstyr. Dette til tross for at det nåværende utsyret mange steder har sterkt behov for fornyelse.
Hva akter statsråden å gjøre for å gi de enkelte sykehus tilstrekkelig frihet til å selv avgjøre om oppgradering og nyanskaffelser av medisinsk teknisk utstyr best kan skje gjennom kjøp og eie av utstyret, eller gjennom praktiske leieavtaler?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at flere av landets regionale helseforetak har gitt avslag på søknader om muligheten for sykehusene til å foreta operasjonell leie av medisinsk utstyr.
Undertegnede viser videre til at Rikshospitalet uttrykker sterk bekymring på styremøte fredag 17. oktober i forbindelse med behandling av "Risikovurdering medisinsk teknisk utstyr".
Det er, slik undertegnede ser det, en uheldig praksis fra styret i Helse Sør-Øst at de enkelte sykehus ikke blir gitt muligheten til å benytte seg av leieavtaler knyttet til fornyelse av medisinsk teknisk utstyr, all den tid investeringsbudsjettene ikke dekker behovet.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til denne praksisen, og hva han eventuelt vil gjøre for å sikre at nødvendig fornyelse av medisinsk teknisk utstyr ved landets sykehus finner sted.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift. Investeringsmidler er derfor ikke øremerket, men gis gjennom midler i basisbevilgningen. Ansvarsstrukturen i helseforetaksmodellen innebærer derfor at helseforetakene skal planlegge, prioritere og vurdere bruk av midler i basisrammen mellom drift og investeringer. Helseforetaksmodellen legger dermed opp til den friheten i valget mellom å eie - eller leie - som representant Nesvik etterspør. Dette forutsetter imidlertid at helseforetakene holder seg innenfor de bevilgninger som Stortinget har vedtatt.

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for at man kan gjøre de riktige prioriteringer og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Dette gjelder også oppgraderinger og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst RHF har en restriktiv holdning til operasjonell leasing. Dette blant annet fordi det regionale foretaket legger til grunn at investeringer og likviditet til drift skal håndteres innenfor tildelt basisramme. Helse Sør-Øst RHF er i en underskuddssituasjon og gjør tiltak for å få økonomisk balanse i sin region. Regjeringens ansvar er å legge til rette for gode rammevilkår, og i forslaget til statsbudsjett for 2009 er det lagt inn en styrking av sykehusøkonomien, også for Helse Sør-Øst RHF.