Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:150 (2008-2009)
Innlevert: 24.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I arbeidet med endringer i politistrukturen i Follo-regionen foreslås det å legge ned Nesodden lensmannskontor og flytte funksjonene til Ski.
Vil statsråden sørge for at det økte behovet for tverrgående kommunikasjonstilbud i regionen som følge av sentralisering av tjenestetilbudet blir tatt opp i den videre prosessen?

Begrunnelse

Forslagene om flytting av politifunksjoner til Ski er ett av flere grep som bidrar til en sentralisering av offentlig tjenestetilbud til Ski. Samtidig er kollektivtilbudet øst/vest i regionen nesten fraværende. Kollektivreisende som har behov for oppmøte hos politiet er henvist til å reise via Oslo, noe som tar mer enn to timer hver vei.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Follo politidistrikt er, sammen med Hordaland politidistrikt, utpekt som forsøksdistrikter hvor grensereguleringer, etablering av politiråd og deltakelse i offentlige servicekontorer bl.a. skal ses i sammenheng med arbeidet med å videreutvikle organisasjonen lokalt. Et av de viktigste målene med OU-arbeidet er å styrke beredskapen, patruljetjenesten og publikums tilgang på polititjenester.

Forslaget til omorganisering av Follo politidistrikt er fortsatt under behandling i politidistriktet. Politimesteren opplyser at han har sendt organiseringsforslaget på høringsrunde i samtlige berørte kommuner med høringsfristen 10.desember 2008. Han opplyser videre at samtlige ordførere, heriblant ordføreren for Nesodden, har deltatt i arbeidsgruppene som organisasjonsforslaget bygger på. Ledere og nestledere i Follorådet og Indre Østfold regionråd har deltatt i styringsgruppen.

Publikums tilgang på polititjenester er at sentralt tema i organisasjonsforslaget. Spørsmålet om kollektivtilbud øst/vest i regionen må imidlertid rettes til samferdselsministeren.