Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:161 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 27.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Industrikraft Møre har lansert planer om å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering som kan levere kraft regionalt i Møre og Romsdal, og dermed avhjelpe den anstrengte forsyningssituasjonen for kraft i området, samt kraft til nye gassfelt offshore utenfor Mørekysten.
Hva er statsrådens vurdering av dette prosjektet?

Begrunnelse

Forsyningssituasjonen i Midt-Norge er anstrengt. I Møre og Romsdal er kraftunderskuddet forventet å være om lag 6 TWh i 2010. Kraftforbruket i området er stigende. Fase 2 av Ormen Lange og en eventuell elektrifisering av nye gassfelt i Norskehavet vil øke underskuddet kraftig i årene fremover. I et tørrår vil man ha en anstrengt kraftsituasjon selv ved drift av de mobile gasskraftverkene på Nyhamna og på Tjeldbergodden. Det er behov for en permanent løsnng på kraftsituasjonen i Midt-Norge gjennom økt produksjon. I realiteten er det kun nye høyspentlinjer og økt import av kraft som er alternativet til gasskraft i Midt-Norge. Kraftsystemutredningen for Møre og Romsdal fra 2008 slår fast at "for å tilfredsstille forsyningssikkerheten både på kort og lang sikt, med en kraftsituasjon som gir utviklingsmuligheter for ny industri- og næringsvirksomhet i Møre og Romsdal, anses det i tillegg til Statnetts tiltak nødvendig med betydelig etablering av ny produksjon. Utviklingen i Trøndelagsfylkene vil til en viss grad kunne påvirke dette behovet." På denne bakgrunn har Industrikraft Møre (IKM) lansert planene om et gasskraftverk ved Hustadmarmor i Elnesvågen. IKM's anlegg vil bli et moderne gasskraftanlegg med virkningsgrad opp mot 60%.
IKM har arbeidet aktivt med ulike CO2-løsninger, inkludert partnerskap i Just Catch og deltagelse i utredning av CO2-infrastruktur og -deponering i regi av Gassco og OD. IKM's prosjekt vil bidra til økt forsyningssikkerhet og redusert behov for nettutbygging. Nett-tapene (både økonomisk og miljømessig) vil bli vesentlig redusert pga. lokaliseringen midt i forbruks- og underskuddområdet. Statnetts analyser viser at IKM har landets beste lokalisering for ny kraftproduksjon. Dersom det ikke etableres ny produksjon på Romsdalsahalvøya, må det investeres ytterligere i en ny høyspentlinje Nyhamna-Ørskog med investeringer som er anslått til ca. 1 mrd. kroner.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Industrikraft Møre AS søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon i henhold til energiloven for bygging og drift av et gasskraftverk på opptil 450 MW i Elnesvågen i Fræna kommune.

NVE avslo søknaden 5. mars 2008.

Industrikraft Møre påklaget vedtaket 8. april 2008. Olje- og energidepartementet har nå klagen til behandling, og har avholdt møter med Industrikraft Møre AS og Adapt Consulting AS.

Klagen gjør det nødvendig med en grundig behandling, også hensett til kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Jeg kan ikke komme med noen vurdering av prosjektet nå mens klagebehandlingen pågår. Uansett har jeg fokus på ethvert tiltak som kan bidra til å løse kraftsituasjonen i Midt-Norge.